ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22091/pfk.2000.520

چکیده

نویسنده: موسوی رکنی،سید علی اصغر؛   

عنوان مقاله [English]

Apostasy from the perspective of religious schools

CAPTCHA Image