بررسی روش هابز در تاسیس و تشکیل دولت باتاکید برکتاب لویاتان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقام هابز در متون فعلی فلسفه و سیاست و اجتماع از آنرو نافذ و رفیع است که کلیدی ترین مبحث فلسفه سیاسی و علم سیاست یعنی قدرت و دولت را به شکلی سامان مند و جامع تبیین و تشریح نموده است. هابز در کتاب لویاتان با بکارگیری دقت و قطعیت احکام ریاضی در حوزه سیاست، نخستین گام را در علمی کردن سیاست برمی دارد و با استفاده از تمثیل های ابزار وار و انداموار لویاتان یا دولت را همچون انسان مصنوعی قلمداد می کند و برپایه تحلیلی مکانیکی و مادی از طبع انسان در صدد برمی آید که همه وقایع و نیز امیال، سلوک و رفتار و احساسات آدمی را بر اساس اصل حرکت توضیح دهد. عصاره اصلی کتاب لویاتان این است که اگر افراد جامعه بخواهند در جامعه از امنیت کامل برخوردار شوند و رعایت قوانینی که هدف آنها ایجاد امنیت است به زیان شان تمام نشود باید همه اختیارات خود رابه یک فرد یا جمعی از افراد بسپارند.اما اهمیت هابز بیش از هر چیز در آن است که او در روش شناسی خود ارتباطی میان علوم دقیقه (نظیر هندسه و ریاضیات) و دانش هایی چون فیزیک و روانشناسی برقرار می کند و می کوشد که از این علوم در زمینه مطالعات سیاسی و تأسیس دولت بهره گیرد. بدین سان او روش خوب و معقول را برای تحلیل کلیه موضوعات روشی شبیه به تحلیل هندسی می دانست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Hobbes's Method in the Establishment and Formation of State, with Emphasis on His Book "Leviathan

نویسندگان [English]

  • Nooaldin Akbaikarimabadi 1
  • Mostafa Yonosi 2
1 MA of political sciences, Tarbiat Modarres University
2 Assistant professor of Mashhad Firdausi University
چکیده [English]

Hobbes's status in the present texts on philosophy, politics and society is high and influential because he has explicated and explained one of the most important issues of political philosophy and politics, i.e. power and state, systematically and comprehensively.  In his book entitled "leviathan", Hobbes took the first step in scientizing the politics by applying accuracy and certainty of mathematics rules to the field of politics, regarded leviathan or state as an artificial man using instrumental and organic metaphors and tried to explain all events and human desires, behaviors, conducts and feelings on the basis of the principle of motion using a mechanistic and materialistic analysis of man's nature. The gist of leviathan is that if society members want to have complete security in the society and observance of laws which aim to establish security does not harm them, they must entrust all their powers to an individual or a group. However, Hobbes's importance, first of all, lies in the fact that he established a relationship between exact sciences (e.g. geometry and mathematics) and such sciences as physics and psychology in his methodology and tried to use them in political studies and establishment of state. Therefore, he regarded geometric analysis-like method as a good and reasonable method to analyze all issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hobbes
  • state
  • political society
  • leviathan
  • power
بلوم، ویلیامتی (1373). نظریه‌های نظام سیاسی، ترجمه: احمد تدین، تهران: نشر آران، چاپ اول، ج2.
پاسارگاد، بهاء‌الدین (1348). تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: انتشارات زوار، ج2.
جونز، و. ت. (1358). خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه: علی رامین، تهران: انتشارات امیرکبیر، ج2.
جونز، ویلیام تامس (1383). خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه: علی رامین، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ج2.
شاله، فلیسین (1378). فلسفه علمی یا شناخت روش علوم، ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
شوالیه، ژان ژاک (1373). آثار بزرگ سیاسی از ماکیاولی تا هیتلر، ترجمه: لیلا سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
عالم، عبدالرحمن (1379). تاریخ فلسفه سیاسی غرب؛ عصر جدید و سده نوزدهم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
عنایت، حمید (1386). بنیاد فلسفه سیاسی در غرب؛ از هراکلیت تا هابز،با مقدمه حمید مصدق، تهران: انتشارات زمستان، چاپ پنجم.
کاپلستون، فردریک (1382). تاریخ فلسفه؛ فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، ترجمه: امیر جلال‌الدین اعلم، تهران: انتشارات سروش، چاپ چهارم، ج5.
کاسیرر، ارنست (1377). اسطوره دولت، ترجمه: یدالله موقن، تهران: انتشارات هرمس.
کدیور، محمدعلی (1384). «زمینه‌های لیبرالیسم و محافظه‌کاری در اندیشه سیاسی توماس هابز»، در: اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش3-4 (220)، ص70-81.
نصری، قدیر (1381). «تأملی معرفت‌شناختی بر فلسفه سیاسی هابز و معنا و مبنای قدرت و امنیت در آن»، در: اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، س16، ش177-178، ص18-31.
نصری، قدیر (1382). «جایگاه و مفهوم روش در مکتب واقع‌گرایی»، در: مطالعات راهبردی، س6، ش22، ص787-812.
نظری، علی اشرف (1384). «مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی هابز»، در: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش69، ص261-288.
هابز، توماس (1380). لویاتان، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 
CAPTCHA Image