رشد اخلاقی؛ اصول و روش‌های آن از نظر افلاطون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه قم

2 دانش آموخته فلسفه دانشگاه قم

چکیده

این مقاله دیدگاه افلاطون را درباره رشد اخلاقی تحلیل و بررسی می‌کند. اگرچه نخستین تحقیق علمی درباره رشد اخلاقی و پیوند آن با رشد عقلانی را روان‌شناسان دوران معاصر انجام دادند، اما به گواهی تاریخ، مفهوم رشد اخلاقی و ارتباط آن با رشد عقلانی را نخستین بار افلاطون طرح کرد. در حالی که روان‌شناسان با نگاهی توصیفی به بیان چگونگی پیشرفت ذهنی و قضاوت‌های اخلاقی انسان و ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته‌اند، افلاطون به مثابه فیلسوفی فضیلت‌گرا با نگاهی هنجاری به تبیین نظریه خویش درباره رشد اخلاقی و معرفتی پرداخته، رشد اخلاقی را حاصل رشد همه‌جانبه ابعاد وجودی انسان تلقی می‌کند. وی با توجه به محوریت فضایل در نظریه‌اش، می‌کوشد با استفاده از روش‌های مبتنی بر تلقین، عادت، تقلید از الگوها و نقل حکایات پندآموز در مراحل نازل تربیتی، منش فردی را ارتقا دهد و در مراحل عالی‌تر به رشد قدرت تفکر و بصیرت از طریق آموزش ریاضیات و دیالکتیک بپردازد، به گونه‌ای که فرد قادر به تشخیص درست و نادرست و عمل به آن باشد. این مقاله درصدد است ماهیت رشد اخلاقی را از نظر افلاطون بر اساس نظریه اخلاقی و معرفتی‌اش بررسی کند و سپس به تبیین مهم‌ترین اصول، مبانی فلسفی، عوامل و روش‌های مهم تربیتی وی بپردازد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Development and Its Principles and Methods in Plato's View

نویسندگان [English]

 • Zahra Khazaei 1
 • Nasrin Ramadan 2
چکیده [English]

 
Zahra Khaza'I, Nasrin Ramadan
The present paper reviews and analyzes Plato's view on moral development. Although contemporary psychologists conducted the first scientific research on moral development and its relationship with intellectual development, historical evidence shows that it was Plato who first discussed the concept of moral development and its relationship with intellectual development. As a virtue-oriented philosopher, Plata explains his theory about moral and epistemic development through a normative perspective and regards moral development as the result of multilateral development of man's existential dimensions, while psychologists descriptively discuss about the way of mind development, man's moral judgments and their interrelationships. Considering virtues as the thrust of his theory, Plato tries to promote personal character by using the methods which are based on suggestion, habit, imitating models and narrating exemplary narrations in low stages of education, and deal with the development of the power of thinking and vision through teaching mathematics and dialectic in higher stages, so that an individual will be capable to differentiate correct from incorrect and actualize the correct. The present paper seeks to study the nature of moral development in Plato's view based on his moral and epistemic theory, and elaborate on the most important philosophical foundations, principles, factors and methods of his educational method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plato
 • moral development
 • intellectual development
 • moral education
 • character
 • ارسطو (1378). اخلاق نیکوماخوس، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
 • افلاطون (1357). مجموعه آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: خوارزمی، چاپ سوم، ج1.
 • افلاطون (1357). مجموعه آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی، چاپ سوم، ج2-4.
 • اولیچ، رابرت (1375). مربیان بزرگ، ترجمه: علی شریعتمداری، اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 • خزاعی، زهرا (1389). اخلاق فضیلت، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.
 • شاتو، ژان، (1384)، مربیان بزرگ، ترجمه غلامحسین توکلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • کاردان، علی‌محمد، [و دیگران] (1386). فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: سمت.
 • کانت، امانوئل (1385). نقد عقل عملی، ترجمه: انشاءالله رحمتی، تهران: نورالثقلین.
 • گوتک، جرالد. ال (1389). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، ترجمه: محمدجواد پاک‌سرشت، تهران: سمت.
 • مایر، فردریک (1374). تاریخ اندیشه‌های تربیتی، ترجمه: علی‌اصغر فیاض، تهران: سمت.
 • نقیب‌زاده، میر عبدالحسین (1381). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران: طهوری.
 • یگر، ورنر (1376). پایدیا، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، ج1و 3.
  • § Abram, Anna (2007). "The Philosophy of Moral Development", in: Forum Philosophicum 12, PP. 71-86.
  • § Begley, Ann Marry (2006). "Facilitating the Development of Moral Insight in Practice: Teaching Ethics and Teaching Virtue", in: Journal Complication, BlackWell Publishing Ltd Nursing Philosophy, no. 7, pp. 257-265.
  • § Blankenship, J. David (1996). "Education and the Arts in Plato`s Republic", in: Journal of Education, Volume 178, No. 3, pp. 67-98.
  • § Carr, David (2007). "Moralized Psychology or Psychologized Morality? Ethics and Psychology in Resent Theorizing about Moral and Character Education", in: Educational Theory, Volume 57, No. 4, Board of Trustees, University of Illinois.
  • § Flanagan, Owen (1998). "Moral Development", The Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York, pp. 371-3.
  • § Kohlberg, Lawrence (1973). "The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment", in: Journal of Philosophy, 70: 630-646.
  • § MacIntayer0, A. (1981). After Virtue, Notre Dame: University Of Notre Dame Press.
  • § Mill, J. S (1999). Utilitarianism, ed. Crisp. Oxford University Press.
  • § Pullen-Sansfacon, Annie (2010). "Virtue Ethics for Social Works: A New Pedagogy for Practical Reasoning", in: Social Work Education, Volume 29, No. 4, June, pp. 402-415.
  • § Wringe, Colin (1998). "Reasons, Rules and Virtues in Moral Education", in: The Journal of The Philosophy of Education Society of Great Britain, Volume 32, No. 2, pp. 225-237.

 

CAPTCHA Image