نقد موزر بر استدلال خفای الاهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

جان شلنبرگ، فیلسوف کانادایی‌تبار «استدلال خفای الاهی» را به طور جدی در سال 1993 برای اولین‌بار مطرح کرد. چکیدة سخن شلنبرگ در این استدلال الحادی این است که خداوند قراین کافی بر وجود خود دست‌کم در اختیار برخی انسان‌ها در پاره‌ای از اوقات نگذاشته و از این رو خداوند در خفاست. شلنبرگ بر پایه این استدلال، که بر وصف حب مطلق خداوند استوار است، معتقد است که اگر خدا محب مطلق می‌بود، قراین کافی بر وجود خود در اختیار انسان‌هایی که آفریده و محبوب اوست، قرار می‌داد و در خفا نمی‌ماند. لیکن خدا قراین کافی بر وجود خود ارایه نکرده، پس او محب نیست و باور نداشتن به وجود او معقول و سرزنش‌ناپذیر است. شلنبرگ معتقد است که «استدلال خفا» الحاد را توجیه می‌کند و او بر اساس این استدلال، وجود خدا را نفی می کند.
پل موزر فیلسوف معاصر آمریکایی با رویکرد جدید به معرفت‌شناسی دین، دیدگاه شلنبرگ را رد می‌کند. او دلایل ناآشارگی خدا را رد کرده، معتقد است که بر وجود خدا دلایل کافی وجود دارد. اما به نظر موزر، این دلایل با آنچه به طور طبیعی انسان‌ها انتظار دارند، تفاوت بسیار دارد. او بر پایه معرفت ارادی، تعیین‌کننده مرجع حقیقی برای نوع قراین و ارزیابی آن را خود خدا می‌داند، نه انسان. به این ترتیب، موزر استدلال خفا را، که بر اساس مرجعیت انسان صورت‌بندی شده، در توجیه خفای خدا و در نتیجه نفی وجود او موفق ارزیابی نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moser’s Criticism of Divine Hiddenness Argument

نویسنده [English]

  • Sayyed Nasirahmad Hossaini
Assistant professor of department of philosophy, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

  Canadian Philosopher, John L. Schellenberg, formally proposed and formulated "Divine Hiddenness Argument" in 1993 for the first time. In this atheistic argument, he states that God does not provide sufficient evidence for His existence at least to some people for some times, thus He is hidden. According to his argument which is based on God’s perfect love, Schellenberg believes that if God perfectly loves people as his creatures, He will provide sufficient evidence for his existence to them and therefore He is not hidden. But God does not provide sufficient evidence to them, therefore He is not perfect lover and disbelieving in His existence is rational and inculpable. Schellenberg believes that "Divine hiddenness Argument" justifies atheism and accordingly refutes the existence of God. Paul K. Moser, contemporary American philosopher, rejects Schellenberg’s view in his new approach to epistemology of religion. Rejecting the evidence for Divine hiddenness, Moser believes that there is sufficient evidence for the existence of God. According to Moser, however, this evidence greatly differs with what the people naturally expect. Based on volitional knowledge, he believes that it is the God, not man, who determines the genuine authority and resource for kinds of evidence and its evaluation. So, Moser does not consider divine hiddenness argument, which is formulated on the basis of human authority, successful in justification of divine hiddenness and in refutation of God’s existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine hiddenness
  • John L. Schellenberg
  • cognitive idolatry
  • Paul K. Moser
  • perfectly loving God
  • authoritative evidence
  • volitional attunement
حسینی، سید نصیراحمد و کشفی، عبدالرسول، «نقد دیدگاه شلنبرگ در باب مسألة خفای الاهی»، پژوهشنامه فلسفه دین، سال دوازدهم، شماره دوم (پیاپی24)، پاییز و زمستان 1393.
Moser, Paul K., "Cognitive Idolatry and Divine Hiding," in Haward-Snyder and Moser (eds), Divine Hiddenness: New Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
____________, “Cognitive Inspiration and Knowledge of God” in Paul Copan and Paul K. Moser (eds), The Rationality of Theism, Routledge, 2003.
____________, “Divine Hiddenness Does not Justify Atheism”, in Michael Peterson, and Raymond J. vanArragon (eds), Contemporary Debates in Philosophy of Religion, Blackwell Pablishing, 2004.
____________, The Elusive God: Reorienting Religious Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
____________, The Evidence for God: Religious Knowledge Reexamined, Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Schellenberg, John L., Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1993 [2006 Paperback with a New Preface].
____________, The Wisdom to Doubt: A Justification of Religious Skepticism, Ithaca: Cornell University Press, 2007 
CAPTCHA Image