هایدگر و نقد بنیان‌های نظری هرم بزرگ هستی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تلقی‌های سنتی از هرم بزرگ هستی، هر یک به نحوی در دوران جدید تفکر غربی به ویژه پس از قرن هیجدهم رو به ضعف و اوفول نهاد و موجب شد تا این بنیان وجودشناختی تفکرپیشامدرن، در معرض نسیان، نادیده انگاشتن و یا انکار قرار گیرد. در میان نقض و انکارهای ناظر به هرم بزرگ هستی در دوران جدید، نقد بنیادین هایدگر به این نحوه تلقی از هستی و مراتب آن، تفاوتی بنیادین با رویکرد سایر منتقدان داشت. او برخلاف اغلب منتقدان هرم بزرگ هستی که عمدتاً با نقدی موضعی، تقریرهای سنتی را در این ‌باره غیرقابل قبول می‌انگاشتند، به نحوی کلی، این نحوه تلقی از هستی را از آن رو که سبب‌ساز فراموشی پرسش از معنا و حقیقت وجود شده بود، ناصواب و ناتمام می‌انگاشت. به زعم هایدگر، مد نظر آوردن وجود به مثابه بنیاد که یکی از اصلی‌ترین مبانی نظری بسیاری از تقریرهای مدرَسی از هرم بزرگ هستی است، نافی مواجهه با حقیقت وجود به مثابه ذات نامستوری است. در این تقریرها، مبدأ نخستین در جایگاه حقیقتی که وجود و ماهیت در آن همپوشانی دارد، جای بحث و پرسش از معنا و حقیقت وجود را می‌گیرد. علاوه بر این، نادیده انگاشتن تمایز هستی‌شناختی در تقریرهای فلسفی از هرم بزرگ هستی، ماهیت خداشناسانه این تقریرها، ابتنای اغلب آنها بر نظام مقولات ارسطویی و معرفت‌شناسی بازنمودی و ارائه تصویری ناتمام و غیراصیل از انسان در اغلب آنها، مهمترین محورهای نقد هایدگر به تلقی‌های سنتی و جدید از هرم بزرگ هستی را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heidegger's Critique of Theoretical Foundations of the Great Pyramid of Being

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Etemadinia 1
 • Ali Asqhar Mosleh 2
1 PhD student of comparative philosophy, Allamah Tabatabaii University
2 Associate professor of department of philosophy, Allamah Tabatabaii University,
چکیده [English]

Each traditional perceptions of the great pyramid of being has been in some way disappeared and waned during modern period of western thought, especially after 18th century, which caused this ontological foundation of pre-modern thought to be forgotten, neglected or denied. Among the refutations and denials related to the great pyramid of being, Martin Heidegger's fundamental critique of this kind of perception of being and its stages has a great difference with other critics' approach. Contrary to most critics of the great pyramid of being, who principally regarded its traditional expositions as unacceptable on the basis of a topical critique, Heidegger generally regarded this kind of perception of being as incorrect and incomplete because it provided the ground for forgetting the question of meaning and reality of being. According to Heidegger, considering being as a foundation, which is one of most basic theoretical foundations of many scholastic expositions of great pyramid of being, negates confronting with reality of being as unhidden essence. In these expositions, the first origin replaces the question of meaning and reality of being in the position of a reality in which being and essence overlap. In addition, neglecting ontological distinction in philosophical expositions of great pyramid of being, theological nature of these expositions, basing most of them on the system of Aristotelian categories and representational epistemology, and providing an incomplete and unauthentic profile of man in most of these expositions are among the Heidegger's most important critiques of traditional and modern perceptions of great pyramid of being.        

کلیدواژه‌ها [English]

 • the great pyramid of being
 • forgetting the being
 • representational epistemology
 1.  

  1. احمدی، بابک (1391). هیدگر و تاریخ هستی، تهران: نشر مرکز، چاپ ششم.
  2. بیمل، والتر (1387). بررسی روشنگرانه اندیشه‌های مارتین هیدگر، ترجمه: بیژن عبدالکریمی، تهران: سروش، چاپ دوم.
  3. ضیاء شهابی، پرویز (1386). «بررسی امکان وقوعی ترجمه فارسی وجود و زمان هیدگر چنان‌که بسزای چنین کتاب بود»، در: دوفصل‌نامه جستارهای فلسفی، ش12، ص193-236.
  4. فیگال، گونتر (1394). درآمدی بر هیدگر، ترجمه: شهرام باقری، تهران: حکمت، چاپ اول.
  5. هایدگر، مارتین (1378). «گفت‌وگوی ریشارد ویسر با مارتین هیدگر»، ترجمه: شرف‌الدین خراسانی، در: بخارا، ش5، ص61-68.
  6. هیدگر، مارتین (1391). زبان، خانه وجود؛ گفت‌وگوی هیدگر با یک ژاپنی، ترجمه: جهان‌بخش ناصر، تهران: هرمس، چاپ اول.
  7. هیدگر، مارتین (1392 الف). سرآغاز کار هنری، با شرح: ویلهلم فن هرمن، ترجمه: پرویز ضیاء شهابی، تهران: هرمس، چاپ پنجم.
   1. هیدگر، مارتین (1392 ب). مسائل اساسی پدیدارشناسی، ترجمه: پرویز ضیاء شهابی، تهران: مینوی خرد، چاپ اول.

   

  1. Cassirer, Ernst (1963). The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, translated with an introduction by Mario Domandi, New York: Harper & Row.
  2. Heidegger, Martin (1962). Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Britain: Blackwell Publisher Ltd.
  3. Heidegger, Martin (1991). Nietzsche, Translated by David Farrrell Krell, USA: HarperOne, Vol. 3.
  4. Heidegger, Martin (1993a). “Letter on Humanism” in: Basic Writings: from Being and Time (1927) to the Task of thinking (1964), edited by David Farrell Krell, Harper San Francisco.
  5. Heidegger, Martin (1993b). “The End of Philosophy and the Task of Thinking” in: Basic Writings: from Being and Time (1927) to the Task of thinking (1964), edited by David Farrell Krell, Harper San Francisco.
  6. Heidegger, Martin (1998a). “On the Essence of Truth” in: Pathmarks, edited by William McNeill, UK: Cambridge University Press.
  7. Heidegger, Martin (1998b). “Phenomenology and Theology” in: Pathmarks, edited by William McNeill, UK: Cambridge University Press.
  8. Heidegger, Martin (1998c). Introduction to "What Is Metaphysics?" in: Pathmarks, edited by William McNeill, UK: Cambridge University Press.
  9. Inwood, Michael (1999). A Heidegger Dictionary, Britain: Blackwell Publisher.
  10. Köchler, Hans (2014). "Re: Question about Heidegger's Teachings” Email to the Author, 25 December.
  11. Lovejoy, Arthur O. (1936). The Great Chain of Being: The History of an Idea, Cambridge, MA: Harvard University Press.
  12. Wilber, Ken (2000). "The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion", in: The Collected Works of Ken Wilber, Boston: Shambhala, 8: 81-269.
  13. Wilber, Ken (1993). "The Great Chain of Being", in: Journal of Humanistic Psychology, 3 (33): 52-65.

  Young, Julian (2015). "Re: Question about Heidegger's Teachings”, Email to the Author, 12 July

CAPTCHA Image