عواطف به چه معنا شناختی هستند؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده


حالات عاطفی یکی از مهم‌ترین رفتارهای انسان هستند که به دلیل ویژگی خاصشان، در همه رفتارها و تصمیم‌گیری‌های او تأثیر می‌گذارند. مارتا کریون نوسبام یکی از فلاسفه معاصر غرب است که بررسی فلسفی عاطفه را در دستور کار خود قرار داده است. وی می‌کوشد در دنیای معاصر غرب، که اخلاق پایه‌های اصلی خود را از دست داده، عاطفه را که مؤلفه‌ای انسانی است به عنوان زیربنایی برای اخلاق معرفی کند. بدین‌منظور نظریه شناختی- ارزشی عواطف را پایه‌ریزی کرده، عواطف را به عنوان مؤلفه‌ای انسانی بررسی می‌کند. این مقاله عهده‌دار بررسی نحوه شناختی بودن عواطف است. مشخصات یا ویژگی‌های شناختی بودن عواطف چیست؟ آیا مراد از شناختی بودن آگاهانه بودن یا معقول بودن است؟ عواطف نه آگاهانه هستند و نه معقول؛ عواطف حاصل فعالیت اموری ناخودآگاه در اندیشه بشر هستند. هنجارهای اجتماعی، شرایط فیزیکی، باورهای متافیزیکی، زبان و عادات روزمره در کنار عواطف و ادراکات تاریخی شخص و دریافت‌های حسی او، ارزش‌هایی را برای فرد شکل می‌دهند که به صدور احکام ارزشیابانه می‌انجامد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In What Sense, Are Emotions Cognitive?

نویسنده [English]

 • zaynab alsadat mirshamsi
چکیده [English]

 
Zeynab Al-Sadat Mirshamsi
Emotional modes are among man's most important behaviors and influence all his behaviors and decision makings due to their particular features.  Martha Craven Nussbaum is a contemporary western philosopher who has put on her agenda the philosophical study of emotion. He tries to define emotion, which is a human component, as a basis for ethics in contemporary western where ethics has lost his main bases. To this end, she formulates the value- cognitive theory of emotions and studies emotions as human component. The present paper seeks to investigate the question how emotions are cognitive. What are the parameters and features of emotions as considered cognitive? Does the fact that emotions are cognitive mean that they are conscious and reasonable? Emotions are neither conscious nor reasonable; rather, they are the outcome of unconscious affairs in man's mind. Social norms, physical conditions, metaphysical beliefs, language and everyday habits along with individual's emotions, historical perceptions and sensory comprehensions form some values for him/her, which result in issuing value-seeking orders.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nussbaum
 • emotion
 • consciousness
 • reasonability
 • cognition
 • value
 • صدر المتألهین (1363). مفاتیح الغیب‏، مقدمه و تصحیح: محمد خواجوى‏، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگى‏، چاپ اول.‏

  • صدر المتألهین (1981). الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث، الطبعة الثالثه.
  • صدر المتألهین (بی‌تا). المبدأ و المعاد، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
  • میرشمسی، زینب‌السادات؛ جوادی، محسن (1391). "گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه با شناخت از دیدگاه مارتا نوسباوم"، در: مجله فلسفه و کلام اسلامی، ش3، ص199-223.
   • § Ben-ze’ en A. (2000). The Subtlety of Emotion, Cambridge, MA: MIT press.
   • § Briggs J. L. (1970). Never in Anger: Portrait of the Eskimo Family, Cambridge, MA: Harvard University Press.
   • § Ekman P. and Davidson R. J. (1994). The Nature of Emotion: Fundamental Question, New York: Oxford University Press.
   • § Kahn D. and Nussbaum (1996). "Tow Conception of Emotion in Criminal Law", in: Columbia Law Review. 96: 269-374nu.
   • § Kakar S. (1978). The Inner World: A psychoanalytic Study of Childhood and Society in India, Delhi: University press, Hogarth press.
   • § Kant, Immanuel (1984). The Groundwork of the Metaphysics of Morals, Trans: H. J. Patton, New York: Harper and Row.
   • § Kurtz S. N. (1992). All the Mather Are One: Hindu, Indian and the Cultural Reshaping Psychoanalysis, New York: Colombia University Press.
   • § Nussbaum Martha (2000). “Duties of Justice, Duties of Material Aid: Cicero Problematic legacy”, in: Journal of Political philosophy, 8: 176-206.
   • § Nussbaum, Martha C. (2004). Hiding from Humanity: Disgust, shame, and The Low, Princeton University press.
   • § Nussbaum, Martha C. (2001). Upheavals of Thought, Cambridge: Cambridge University press.
   • § Rawls J. (1996). Political Library, New York: Columbia University press.
   • § Winnicott D. W. (1965). The Maturational Process and Facilitating Environment, New York: International University press.
CAPTCHA Image