بررسی و تحلیل نظریه اعتمادگرایی مبتنی بر فضیلت لیندا زاگزبسکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

لیندا زاگزبسکی با مطرح‌کردن نظریه معرفت‌شناختی اعتمادگرایی مبتنی بر فضیلت کوشیده است مناقشه میان نظریه‌های معرفت‌شناختی درون‌گرایانه و برون‌گرایانه را حل کند. او برای حلّ مناقشه از مؤلفه‌های اصلی نظریه اخلاقی فضیلت‌گرایانه ارسطو، مانند فضایل و رذایل عقلانی و اخلاقی، وجدان و عاطفه، استفاده کرده است. نظریه اعتمادگرایی مبتنی بر فضیلت با نظریه‌های درون‌گرایانه در اخذ مؤلفه‌های وظیفه‌گروی، اراده‌گروی و آگاهی فاعل شناسا در معرفت شباهت دارد و وجه اشتراکش با نظریه‌های برون‌گرایانه در توجه به تأثیر علّی عوامل بیرون از باور بر نحوه شکل‌گیری باور است و در حل مناقشه تا حدودی موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of the Theory of Reliabilism Based on Linda Zagzebski's View about Virtue

نویسنده [English]

 • Akram Askarzadeh Mazraeh
Assistant professor of department of philosophy, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Bringing up epistemological reliabilism theory based on virtue, Linda Zagzebski tries to solve the conflict between internalist and externalist epistemological theories. She has used the main components of Aristotle's virtue-oriented moral theory such as moral and intellectual virtues and vices, conscience and affection to solve the conflict. Virtue-based reliabilism theory resembles internalist theories in terms of obtaining the components of the task orientation, determination orientation and awareness of subject in knowledge. Its common feature with externalist theories is its attention to causal effect of factors out of belief on the formation of the belief. It has been successful to solve the conflict to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge
 • reliabilism based on virtue
 • Linda Zagzebski
 • moral and intellectual virtues and vices
 • belief
 • ارسطو (1381). اخلاق نیکوماخوس، ترجمه: ابوالقاسم حسینی، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 • ارسطو (1385). متافیزیک، ترجمه: شرف‌الدین خراسانی، تهران: انتشارات حکمت.
 • ارسطو (1386). سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • توکلی، غلام‌حسین (1380). «کیرکگور و اراده‌گروی»، در: نامه مفید، ش28، ص27-40.
 • خزاعی، زهرا (1380). «اخلاق فضیلت‌مدار»، در: نامه مفید، ش28، ص41-64.
 • زاگزبسکی، لیندا (1392). معرفت‌شناسی، ترجمه: کاوه بهبهانی، تهران: انتشارات نشر نی.
 • طباطبایی، سید مرتضی؛ دیباجی، سید محمدعلی (1390). «فضیلت در نگاه ارسطو و توماس آکوئیناس»، در: معرفت اخلاقی، س3، ش9، ص5-20.
 • غفاری، ابوالفضل؛ باقری نوع‌پرست، خسرو (1380). «تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار»، در: مطالعات اسلامی، ش53 و 54، ص157-184.
 • مبینی، محمدعلی (1387). «وظیفه‌شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون»، در: نقد و نظر، ش49-50، ص99-126.
 • مک‌اینتایر، السدیر (1376-1377)، «اخلاق فضیلت‌مدار»، ترجمه: حمید شهریاری، در: نقد و نظر، ش13-14، ص286-299.
  • § Alston, W. P. (1988). "The Deontological Conception of Epistemic Justification, Philosophical Perspectives", pp. 169-221, Reprinted in Epistemic Justification, 1989.
  • § Alston, W. P. (2005). Beyond Justification, Ithaca: Cornel University.
  • § Aristotle (1991). The Complete Works of Aristotle, Princeton University Press, Vol. 2.
  • § Plantinga, A. (1993). Warrant and Proper Function, New York: Oxford University Press.
  • § Pojman, L. P. (1998). The Theory of Knowledge, Classical, and Contemporary, Reading, USA: Wadsworth Publishing Company.
  • § Sosa, E. (2007). "A Virtue Epistemology", in: Apt Belief and Relective Knowledge, Oxford, Clarendon Press, Vol. 2.
  • § Zagzebski, L. (1996). Virtue of the Mind, Cambridge University Press.
  • § Zagzebski, L. (2009). On Epistemology, Wadsworth, CanGage Learning.
  • § Zagzebski, L. (2010). A Companion to Epistemology, 2th ed., J. Dancy, E. Sosa and M. Steup (eds.), Blakwell Publishing.
CAPTCHA Image