بررسی نقدهای جی. ال. مکی بر تجربه دینی و پاسخ آنها از منظر ریچارد سوئین‌برن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تجربه دینی، رویداد مواجهه شخص تجربه‌گر با حقیقت غایی یا عالم ماورای طبیعی است. جی. ال. مکی، تجارب دینی را نه تجاربی الاهی، که توهّمات، خیال‌پردازی‌ها و کارکردهای ضمیر ناخودآگاه اشخاص تجربه‌گر می‌داند. از این‌رو، تجارب مذکور را به مثابه دلیلی بر وجود خدا، نامعتبر می‌داند. در مقابل، ریچارد سوئین‌برن بر اساس «اصل آسان‌باوری»، که «اشیا در واقع همان گونه‌اند که به نظر می‌رسند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود»، و نیز «اصل گواهی»، که «در صورت عدم فریب‌خوردگی یا توهّم شاهدان، باید قول آنان را درباره تجربه مورد نظر پذیرفت»، با رد انتقادهای مکی، تجارب دینی را یک استدلال استقرایی معتبر بر اثبات وجود خدا می‌داند.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of J.L Mackie’s Criticisms against Religious Experience and Their Answers from Richard Swinburne’s View

نویسنده [English]

 • Mahya Rafi’ee Bandari
چکیده [English]

Religious experience is an event in which observer confronts with ultimate reality or metaphysical world. J.L. Mackie believes that religious experiences are delusions, fantasies and functions of the observer’s unconscious mind, thus as proofs for God’s existence, are invalid. On the contrary, based on “the principle of credulity” which holds that “things are in fact as they appear unless approved otherwise” and “the principle of testimony” which holds that “we should accept observers’ sayings about intended experience if they are not deluded or deceived”, Richard Swinburne negates Mackie’s criticisms and believes that religious experiences are inductive valid proofs to prove God’s experience.
 

 1. منابع

  1. اکبری، رضا (1377). «تجربه دینی سوئین‌برن و اصل زودباوری»، در: قبسات، س3، ش8 و 9، ص96-103.
  2. پترسون، مایکل و همکاران (1383). عقل و اعتقاد دینی، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
  3. ملکیان، مصطفی (1381). راهی به رهایی؛ جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت، تهران، نشر نگاه معاصر.
   1. Cupitt, D. (1998). Mysticism and Morality,Blackwell.
   2. James, W. (1902). The Varieties of Religious Experience, Newyork: longman, creen.
   3. Mackie, J. L. (1982). The Miracle Of Theism, New York: Oxford University Press.
   4. Peterson, M. (1991). Reason and Religious Belief, Oxford: Oxford University Press.
   5. Swinburne, R. (1979).The Existence of God, Oxford: Clarendon Press.
   6. Swinburne, R. (2005). Faith and Reason, Oxford, 2nd ed.: Oxford University Press.
    1. Swinburn, R., Intellectual Autobiography, in Reason and the Christian Religious, Essay in Honor Of Richard Swinburne , Edited by Alan G. Radgett., Oxford , Clarendon Press, 1994.
    2. William, J. (1902). The Varieties of Religious Experience, Newyork: Longman, Green Co.
    3. Yandell, K. (1993). The Epistemology of Religious Experience, Cambridge.
CAPTCHA Image