نقش فلسفۀ علم در برنامۀ پژوهشی تکامل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله پس از اشاره‌ای کوتاه به تأثیرات فلسفه در شکل‌گیری نظریۀ تکاملِ داروین، به ارتباط فیلسوفان زیست‌شناسی و زیست‌شناسان تکامل‌گرا در عصر حاضر می‌پردازد. نقش فیلسوف علم در متن جریانات علم، و بنابراین، نقش فیلسوف زیست‌شناسی در برنامۀ پژوهشی تکامل بیش از ایضاح مفاهیم و تعاریف، و پرده برداشتن از پیش‌فرض‌های پنهان است و شامل معرفی هم‌ارز‌های روش‌شناختی نظریه‌های متافیزیکی به دانشمندان و به عبارت دیگر، ارائۀ آموزه‌هایی روش‌شناختی بر اساس پیش‌فرض‌های متافیزیکی نیز هست. فیلسوفان زیست‌شناسی همچنین می‌توانند از رهگذر پیشنهاد مسایل، در جریان نقادی روشی (و نه محتوایی) به دانشمندان کمک کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Philosophy of Science in the Research Program of Evolution

نویسنده [English]

 • Hadi Samadi
چکیده [English]

Referring briefly to the effects of philosophy in the formation of Darwin's theory of evolution, this paper will survey the relationship between philosophers of biology and evolutionary biologists in the current age. The role of the philosopher of science in the streams of science, and therefore the role of the philosopher of biology in the evolutionary research program is more than just clarifying concepts and definitions, and revealing the hidden presuppositions; it rather includes introducing the methodological equivalents of some metaphysical theories to scientists, and, in other words, offering some methodological programs based on metaphysical presuppositions. By pointing at the problems, philosophers of biology can also help scientists in the process of criticizing the methodology (not the content).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • biology
 • Philosophy
 • metaphysics
 • Evolution
 • Demarcation
 • Popper
 1.  

  1. Ayala, F., and Arp, R., 2000, Contemporary Debates in Philosophy of Biology, Blackwell Publishing Ltd.
  2. Darwin, C., 1969, "Autobiography. " By N. Barlow (ed.), New York, Norton.
  3. ---------- , 2008 [1859],On the Origin of Species, Oxford World’s Classics.
  4. Dennett, D., 1995, Darwin’s Dangerous Idea: Evolutions and the Meanings of Life, Simon and Schuster.
  5. Ershefsky, M., 1992, The Unit of Evolution: Essays on the Nature Of Species, Massachusetts Institute of Technology.
  6. Gould, S. J., 2002, The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge, MA, Harvard University Press.
  7. Herschel, J., 1830, Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, Chicago University Press.
  8. Hull, D., 2003, “Darwin’s Science and Victorian Philosophy of Science” in: The Cambridge Companion to Darwin, Hodge J. and Gregory Radick (eds.) Cambridge University Press.
  9. Lewens, T., 2007, Darwin, Routledge.

  10. ---------- , 2009, "The Origin and Philosophy" in: The Cambridge Companion to The “Origin of Species”, by M. Ruse and R. Richards, Cambridge University Press, pp. 314-332.

  11. Machamer, P., 2002, “A Brief Historical Introduction of Philosophy of Science” in: The Blackwell Guide to the Philosophy of Science Machamer, P. and Michael Silberstein (eds.) Blackwell Publishers.

  12. Maynard Smith, J. “Genes, Memes, & Minds”, in: the New York Review.

  13. Mayr, E., 1997, This is Biology: the Science of the Living World, The Belknap Press of Harvard University Press.

  14. ---------- , 1988, Toward a New Philosophy of Science: Observations of an Evolutionist, Harvard University Press.

  15. Mill, J. S., 1843, System of logic, London, Longman.

  16. Millstein, R., 2002, Evolution”, in: The Blackwell Guide to the Philosophy of Science.

  17. Pigliucci, 2003, "Species as Family Resemblance Concepts: The (dis-‌) solution of the Species Problem?", in: Bioessays, No. 25.

  18. Popper, K., 1974, "Autobiography", in: The Philosophy of Karl Popper, Paul Arthur Schlipp (ed.), Open Court Publishing Co.

  19. ----------, 1974, "Reply to my Critics" in: The Philosophy of Karl Popper, Paul Arthur Schlipp (ed.), Open Court Publishing Co.

  20. ----------, 1963, "Conjectures and Refutations: the Growth of Scientific Knowledge", in: The Philosophy of Karl Popper, Routledge & Kegan Paul.

  21. ---------- , 1983, Realism and the Aim of Science, Totowa, NJ, Rowmann & Littlefield.

  22. ---------- , 1962 (1966), The Open Society and Its Enemies, Fourth Edition, New York, Harper & Row.

  23. ----------- , 1957, The Poverty of Historicism, London, Routledge and Kegan Paul.

  24. ----------- , 2002 [1959], The Logic of Scientific Discovery, Routledge.

  25. ----------- , 2002 [1974], Unended Quest, Routledge.

  26. Rosenberg, A., 1985, The Structure of Biological Science, Cambridge University Press.

  27. Ruse, M., 1989, The Darwinian Paradigm: Essays on its History, Philosophy, and Religious Implications, Routledge.

  28. Russell, B., 1969, Bertrand Russell Speaks His Mind, New York, Bard.

  29. Settle, T., 1979, "Popper on ‘When is a Science not a Science?", in: Systematic Zoology, No. 28, pp. 521–529.

  30. Sober, E., 1985, The Nature of Selection, The University Of Chicago Press.

  31. Whewell, W., 1840, The Philosophy of Inductive Science, Founded upon their History, in two volumes, London.

   

CAPTCHA Image