مشکل جدایی در نظریه‌‌های انسجام توجیه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

طلبه درس خارج حوزۀ علمیه قم و دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

نظریۀ انسجام‌‌گرایی از بدیل‌‌های مطرح نظریۀ مبناگرایی در ساختار توجیه است. مهم‌ترین مشکل نظریۀ انسجام‌‌گرایی در توجیه، مشکل جدایی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی این مشکل می‌‌پردازد. ایدۀ اصلی این اِشکال این است که در این نظریه از آنجا‌ که توجیه یک باور تنها تابعی از انسجام آن باور با دیگر باورهاست، می‌‌توان باورهای ‌موجّهی فرض کرد که هیچ ارتباط توجیهی با واقعیت نداشته باشند. از این رو، این نظریه مستلزم هیچ‌گونه ارتباطی میان باور با واقعیت نیست. پس از ذکر دو پاسخ اصلی به این مشکل، نشان می‌‌دهم این دو پاسخ ناتمام هستند. پس از تحلیل این مشکل نشان خواهم دادکه این اِشکال برآمده از درون‌‌‌گرایی این نظریه است و از همین‌رو، وضعیت انسجام‌گرایان ‌با مبناگرایان در قِبال این مشکل یکسان است و بر همین اساس، این اِشکال به مبناگرایان نیز وارد است. در نهایت، سعی می‌‌کنم دفاعی برای نظریه‌های درون‌‌گرا ‌در مواجهه با این مشکل ارائه کنم.


 

تازه های تحقیق

در این مقاله به بررسی مشکل جدایی در نظریۀ انسجام توجیه پرداختیم. به نظر می‌رسد پاسخ‌های مطرح‌شده برای حل این مشکل ناتمام‌اند. به نظر نگارنده این اِشکال ناشی از درون‌‌‌گرایی در توجیه است و از همین رو، دامن همۀ نظریه‌های درون‌‌گرا ‌در توجیه را می‌‌گیرد و این اِشکال به مبناگرایانِ درون‌‌گرا ‌نیز وارد است. در این نوشتار نشان دادیم که می‌‌توان از نظریه‌های درون‌‌گرا ‌در مواجهه با این مشکل دفاع کرد؛ زیرا آنان شواهد خوبی بر ارتباط توجیهی باورهای خویش با واقعیت و طرد نظام‌‌های بدیل در صورت تحقق شروط توجیه باورهای تجربی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Isolation Objection to Coherence Theories of Justification

نویسنده [English]

  • Muhammad Ali Poodineh
Qom Seminary student of lectures not based on reading books and PhD student of philosophy, University of Tehran,
چکیده [English]

Coherentism theory is a famous alternative theory for foundationalism in the structure of justification. The major objection to coherentism theory of justification is the isolation objection. Using an analytical approach, the present paper studies the objection which is mainly based on the fact that the theory allows for justified beliefs with no justifying relation with reality because it holds that justifying a belief is only a function of its coherence with other beliefs, while some justified beliefs can be supposed with not justifying relation with reality. Therefore, the theory requires no relation between belief and reality. Having mentioned two main responses to the objection, it proves that they are incomplete. It also analyzes the objection and proves that it results from the theory's internalism, indicating that coherentism and foundationalism have similar position about the objection. Accordingly, foundationalism is addressed by the objection as well. Finally, it tries to defend internalist theories against the objection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coherentism
  • foundationalism
  • internalism
  • isolation objection
  • justification
Alston, W. P.   (1993). The Reliability of Sense Perception. lthaca and London: Cornell University Press.
Bonjour, L.  (1985). The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
Feldman, R.  (2003). Epistemology. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice - Hall.
Haack, S.  (1993). Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology. Oxford: Blackwell.
Lemos, N.  (2007). AnIntroduction to the Theory of Knowledge. New York: Cambridge University Press.
Lipton, P.  (1993). Inference to the Best Explanation. London: Routledge.
Mattey, G. J.  (1989). Personal coherence, Objectivity, and Reliability. In Bender John w  (Ed.). The Current state of the coherence theory.  (pp. 38- 51). London: Kluwer Academic Publishers.
Moser, P. K.  (1989). Knowledge and Evidence. Cambridge: Cambridge University Press.
Plantinga , A.  (1993). Warrant: The Current Debate. New York. Oxford: Oxford University Press.
Pollock, J. l. & Cruz Joseph.  (1999). Contemporary Theories of Knowledge. Lanham, MD: Rowman & littlefield.
Roche, W. A.  (2006). The structure and grounding of epistemic justification. The Ohio State University.
Russell, B. (1967). The Problems of Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Schilck, M.  (1959). The foundation of Knowledge. In A. J. Ayer  (ed.). Logical Positivism.  (pp. 209- 227). New York: The Free Press.
Sosa, E.  (2003). Knowledge in perspective: Selected essays in epistemology. Cambridge: Cambridge University Press.
Sosa, E.  (2008). The Raft and the Pyramid. In Ernest Sosa et al.  (Ed.). Epistemology: An Anthology.  (pp. 145- 164). Blackwell Publishing Ltd.
 
CAPTCHA Image