مجله پژوهش های فلسفی کلامی. شماره ۸۹. ویژه نامه اراده آزاد ، به زبان انگلیسی، پاییز ۱۴۰۰

شماره پاییز مجله پژوهش های فلسفی کلامی (شماره ۸۹، سال ۱۴۰۰)  ، با موضوع «اراده آزاد» به زبان انگلیسی منتشر شد.  
http:/pfk.qom.ac.ir/?lang=en