کسب رتبه الف مجله پژوهش های فلسفی کلامی در ارزیابی سال ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

مجله پژوهش های فلسفی کلامی در سال در ارزیابی سال ۱۴۰۰ ، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ کمیسیون ارزیابی نشریات وزرات علوم، تحقیقات و فن آوری رتبه الف را کسب کرد.