کسب رتبه الف در ارزیابی سال ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری