نویسنده = محسن جوادی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و تبیین نظریهٔ عدالتِ عام در دیدگاه توماس آکوئیناس

دوره 22، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-49

10.22091/jptr.2020.5516.2322

عبدالله عابدی فر؛ محسن جوادی


3. نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2018.2566.1758

نغمه پروان؛ محسن جوادی


4. تحلیل دیدگاه ویگنز در باب معنای زندگی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 5-25

10.22091/pfk.2017.803

محسن جوادی؛ نفیسه حفیظی