نویسنده = سید احمد فاضلی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تطبیقی ارادۀ آزاد در نظرگاه محمد تقی جعفری و جان سرل

دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 5-30

10.22091/jptr.2020.6136.2424

سید احمد فاضلی؛ مرضیه صادقی؛ مرتضی زارع گنجارودی


4. نظام‌واره تجلّی در مکتب عرفانی ابن عربی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 163-185

10.22091/pfk.2006.280

سید احمد فاضلی