دوره و شماره: دوره 5، 17-18 - شماره پیاپی 17، پاییز 1382