نویسنده = ���������� ��������������
بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.5562.2337

مریم احمدی کافشانی؛ عبدالرسول کشفی؛ محمدرضا بیات