تکوین وجودی ذات انسان نزد کی‌کگور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.

چکیده

تحلیل ساختار بنیادین انسان، مهم‌ترین دغدغه متفکران اگزیستانس، خصوصاً کی‌کگور است. اما از آنجا که وی، فیلسوفی نظام‌مند نیست و آراء خود را در یک چارچوب منطقی، ارائه نکرده است، فهم مقصود وی از ابعاد وجود انسان، کار ساده‌ای نیست و باید با دقت در آثار وی، بتوان تحلیلی منطقی از ساختار وجودی ذات انسان به‌دست داد. کاری که این نوشتار در پی آن است، بیرون کشیدن عناصر ÷وجودی انسان از دل نوشته‌های کی‌کگور و تبیین این عناصر بر اساس کل ساختار تفکر وی است. بر این اساس، وی انسان را متشکل از پنج عامل که هر عامل نیز متشکل از دو بخش است می‌کند. یک بخش از این عناصر وجودی، نشان‌دهنده واقعیت انضمامی، ملموس و همچنین مظهر واقع‌بودگی او در عالم است. و بخش دیگر از این قوا،‌ انعکاس‌دهنده استعدادها،‌ امکانات و توانایی‌های فراوان انسان است که او در ضمن حیات خود و به‌واسطة‌ اختیار خویش، آنها را محقق کرده و لذا ماهیت خویش را شکل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existential Formation of Man's Essence According to Kierkegaard

نویسنده [English]

  • Mahdi Khadimi
چکیده [English]

Analyzing the basic structure of man is generally the most important concern of existential thinkers and Kierkegaard in particular. Since the philosophy of Kierkegaard is not systematic and his works are disorganized it is difficult to understand his ideas about existential dimensions of man. So for offering a logical analysis of man's existential structure we have to contemplate deeply on his works, a task undertaken by this paper. According to his works man is constituted of five existential elements each of which is constitute of two parts: one part shows his concrete reality and his facticity aspect and the other reflects his numerous facilities, possibilities, and abilities. Man, by realizing them freely during his lifetime, will form and constitute his essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • finitude
  • soul
  • body
  • facticity
  • necessity
  • possibility
1. کاپلستون، فردریک، 1375، تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه، ج7، داریوش آشوری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، چاپ دوم. 2. مک‌کواری، جان، 1377، فلسفۀ‌ وجودی، محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، انتشارات هرمس. 3. وال، ژان، 1380، بحث در مابعدالطبیعه، یحیی مهدوی و همکاران، تهران، خوارزمی، چاپ دوم. 4. Elroad, John W., 1975, Being and Existence in Kierkegaard’s Pseudonymouse Works, Princeton University Press. 5. Jolivet, R., 1952, Introduction to Kierkegaard, New York, Dutton. 6. Kierkegaard, Soren, 1992, Concluding Unscientific Postscript, trans. by David F. Swenson and Walter Lowrie, Princeton University Press. 7. ------- , 1971, Either; Or, 2vols, trans. by David F. Swenson, Princeton University Press. 8. ------- ,1967, Philosophical Fragments, trans. by David F. Swenson, revised by Howard V. Hong, Princeton University Press. 9. ------- ,1980, The Concept Of Anxiety, trans. and edited with Introduction and Notes by Reider Thomte, Princeton University Press. 10. ------- , 1957, The Concept Of Dread, trans. by Walter Lowrie, Princeton University Press. 11. ------- , 1970, The Sickness Unto Death, trans. by Walter Lowrie, Princeton University Press. 12. ------- , 1991, Training In Christianity, edited and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton University Press. 13. Taylor, Mark, C., 1975, Kierkegaard’s Pseudonymous Authorship: A Study of Time and the Self, Princeton University Press. 14. Thompson, Josiah, 1972, Christianity And Nonsense In Kierkegaard, A Collection Of Critical Essays, Doub leday & Company Inc…, Gurden City, New York. 15. Wahl, Jean, 1969, The Philosophies of Existence, an Introduction to the Basic Thought of Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Marcel, Sartre, Schocken books.
CAPTCHA Image