دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، شهریور 1391