طبیعی بودن انواع و قوانین طبیعت

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری فلسفه‌ علم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه‌ ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه‌ ایران

چکیده

شاخه های مختلف علمی موضوعات مورد مطالعۀ خود را به انواع تقسیم میکنند. نظریات علمی، در هر شاخه علمی، دربارۀ انواع متعلق به آن شاخه طرح میشوند. با این حال بسیار سخت است که بتوان شرایط لازم و کافی را برای متعلق بودن به یک نوع معین کرد. به چه انواعی، طبیعی گفته میشود؟ فرض دانشمندان این است که این تقسیمات در طبیعت کشف (و نه اختراع) میشوند. آیا این فرض دانشمندان درست است؟ اگر انواع طبیعی وجود دارند و این انواع از انواع غیرطبیعی تفکیک‌پذیرند معیار این تفکیک چیست؟ در این مقاله، ابتدا به بحث درباره انواع طبیعی، و برخی مسائل مرتبط با آن می‌پردازیم. پس از آن ضمن تبیین تفاوت طبیعت‌گرایی و قراردادگرایی شرحی از نظریه علّیِ ارجاع و پیشنهادهای این نظریه در مورد معیار تفاوت میان طبیعی و غیرطبیعی ارائه می‌کنیم. در نهایت این نکته را تبیین می‌کنیم که تفاوت موجود در این تقسیم را با ملاک ارزش توضیحی داشتن، بهتر می‌توان توضیح داد.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Naturalness of Kinds and the Rules of Nature

نویسندگان [English]

 • Keywan Alasti 1
 • Amir Ihsan Karbasizade 2
چکیده [English]

Scientific disciplines divide the particulars they study into kinds and theorize about them, but it is difficult to determine the necessary and sufficient conditions for a particular to be classified under a certain kind. What is a natural kind? Scientists normally assume that in the process of studding the nature they discover some real independent kinds; not that they invent them subjectively. Are they true? If natural kinds really exist and they are distinguishable from non-natural kinds, then what is the standard of this distinction? In this paper we first go through natural kinds and their related issues. Then, while explaining the difference between naturalism and Conventionalism, we offer a description of the causal theory of reference and its suggested solutions for distinguishing natural from non-natural. Finally we show that the difference between naturalism and conventionalism can be more accurately explained through the rule of the "explanatory value".

کلیدواژه‌ها [English]

 • natural kinds
 • non-natural kinds
 • naturalism
 • conventionalism
 • causal theory of reference
 • explanatory value
 1.  

  1. Bird, Alexander, 1998, Philosophy of Science, Rotledge.
  2. Bird, Alexander, Tobin, Emma, 2009, "Natural Kinds", in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: http: //plato. stanford. edu/archives/spr2009/entries/natural-kinds/
  3. Gross, Steven, 2005, “Natural Kind Terms”, in: Encyclopedia of Language and Linguistics, URL: http: //mysite. verizon. net/vze299db/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/naturalkinds. pdf.
  4. Hull, David, Russ, Michael, 1998, Philosophy of Biology, Oxford University Press.
  5. Karbasizadeh, Amir Ehsan, 2007, “Revising the Concept of Lawhood: Special Sciences and Natural Kinds”, in: Synthese, 162: 15–30.
  6. Kripke, Saul, 1980, Naming and Necessity, Oxford: Basil Blackwell.
  7. Kukla, Andre, 2000, Social Constructivism and the Philosophy of Science, London: Routledge.
  8. Laporte, Joseph, 2004, Natural Kind and Conceptual Changes.
  9. ------- , "Rigid Designators", in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http: //plato. stanford. edu/archives/fall2008/entries/rigid-designators/
   1. Putnam, Hilary, 1973a, “The Meaning of “Meaning”, in: Mind, Language, Reality.
   2. ------- , 1973b, “Meaning and Reference”, in: Analytic Philosophy: An Anthology, Blackwell (2001).
   3. Psillos, Stathis, 1999, Scientific Realism, How Science Tracks Truth, Routledge.
   4. Quine, W. V. O., 1969, “Natural Kinds” in: the Philosophy of Science, ed. Richard Boyd, MIT (1991).
   5. Salmon, Nathan, 1982, Reference and Essence, Princeton University Press.
   6. Sober, Elliott, 1993, Philosophy of Biology, Oxford University Press.

   

CAPTCHA Image