مفاهیم فلسفی از دیدگاه سهروردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

 سهروردی همه مفاهیم فلسفی را به طور کلّی ذهنی دانسته و برای آنها هیچ حیثیت منشأ انتزاعی در خارجْ، حتی به نحو عینیت با معروض، قائل نشده است. سهروردی، تقریباً در طرح این بحث و در ساختارهای اصلی فکری در این مسئله، کاملاً متأثر از مشائیان به ویژه بهمنیار است. وی با توجه به جوانبِ نظریه خویش، تمام توضیحاتش را به گونه‌ای ارائه کرده که با اعتباری بودنِ معقولاتِ فلسفی سازگار باشد. وی حمل مفاهیم را بر ماهیات و امور خارجی، حملی ذهنی و اضافه کردن آن مفاهیم به امور خارجی توسط ذهن می‌داند. بدین‌ترتیب باید گفت نزد سهروردی، اتصاف و عروضِ مفاهیم فلسفی، همچون مفاهیم منطقی، هر دو ذهنی است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Concepts from Sheikh Surawardi’s View

نویسنده [English]

  • Masoud Esmaeeli
چکیده [English]

Surawardi believes all philosophical concepts are universally subjective
and maintains no merit of origin in external world for them even as
objectivity with subject. Surawardi is strongly influenced by Peripatetic
especially Bahmanyar in the major structure thought of this debate and to
some extent on presentation of it. He presented all his explanations in a
way to be agreeable with the essentialism of philosophical intelligibles. He
regards predication of concepts on essences and external objects as
subjective predication and addition of concepts to externals by faculties of
mind. As it is Surawadi considers both descriptions and accidents of
philosophical concepts to be subjective –like logical concepts.
 
 
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical concepts
  • Surawardi
  • philosophical secondintelligible
  • accidents
  • description
1. ابن‌سینا، 1376، الألهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
2. ـــــــ، 1371، المباحثات، تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار.
3. ـــــــ، 1379، التعلیقات، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
4. بهمنیاربن مرزبان، 1349، التحصیل، تصحیح مرتضی مطهری، تهران، دانشگاه تهران.
5. سهروردی، شهاب الدین یحیی، 1380، مجموعه مصنفات سهروردی، تصحیح هانری کربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ج1 و2.
6. شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، 1368، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، مکتبة المصطفوی، چاپ دوم، ج1.
7. طباطبایی، سید محمدحسین و مطهری، مرتضی، 1368، اصول فلسفه و روش رئالیسم، صدرا، قم، چاپ دوم، ج2.
8. الفارابی، ابونصر، 1413، الکمال الفلسفیة، تحقیق جعفر آل­یاسین، بیروت، دارالمناهل، الطبع الاولی.
9. ـــــــ، بی­تا، کتاب الحروف، تحقیق محسن مهدی، بیروت، دار المشرق.
10. فنایی اشکوری، محمد، 1375، معقول ثانی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌ خمینی، چاپ اول.
11. اللوکری، ابی‌العباس فضل‌ بن ‌محمد، 1373، بیان الحق بضمان الصدق، تهران، مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی.
12. مصباح یزدی، محمدتقی، 1366، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم.
13. مطهری، مرتضی، 1375، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ سوم، ج5.
14. ــــــ، 1366، شرح مبسوط منظومه، قم، حکمت، چاپ اول، ج3.
 
CAPTCHA Image