بررسی نسبت میان اصالت و هستی در زبان‌های باستانی و اندیشه ارسطو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله فرایند شکل‌گیری معنای واژه «اصالت» و سیر تحول آن در زبان‌های باستانی بررسی شده است. فرضیه مقاله این است که معنای واژه مذکور به صورت ریشه‌داری در فرهنگ‌های مختلف به ویژه در زبان‌های باستانی به همان معنای متداول در فلسفه اسلامی (حکمت متعالیه صدرایی) یعنی هستی و وجود به کار رفته است. رویکرد غالب این بررسی‌ها استعمال واژه مذکور در زبان یونانی است، زیرا محتوای معنای فلسفی این واژه در زبان یونانی ملحوظ شده است. در مقاله روشن می‌شود که فرضیه نگارنده درست است، به ویژه آنجا که به متن نوشته‌های معروف ارسطو و کتاب متافیزیک استناد کرده‌ایم.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historically Semantic Consideration of the word "ORIGINALITY"

نویسنده [English]

 • Mohsen Talaee Mahani
چکیده [English]

In this essay, evolution of the word Originality in ancient languages is
considered using historical semantics or philology that is study of the
formation process of meaning. The hypothesis of this essay proves that the
meaning of the word "Originality" in different cultures and ancient
languages is Existence and Being as its common usage in Islamic
philosophy. To sum up, Originality means Existence and Being. The
content of philosophical meaning of this word has been included in Greek
so this is why we have such an approach on this word. In the essay, we find
this hypothesis completely correct, especially by referring to the famous
text of Aristotle and his book Metaphysics.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • originality
 • Islamic Philosophy
 • semantics
 • Aristotle
 1. افنان، سهیل‌محسن، 1362، واژه‌نامه فلسفی، تهران، نشر قطره.
 2. خراسانی، شرف‌الدین، 1379، متافیزیک، تهران، حکمت.
 3. صدرا، 1423، اسفار، لبنان، دار احیاء التراث العربی.

4. مشکور، محمدجواد، 1357، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایران، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

5. مصباح یزدی، محمد‌تقی، 1405، تعلیقه علی نهایه ‌الحکمه، قم، مؤسسه در راه حق.

 

 1. Glare, P. G. w(eds), 1990, Oxford Latin Dictionary, Oxford.
 2. Goold, G. P (eds),1975, The Loeb Classical Library.
 3. Kent, R. G., 1953, old Persian, New Haven.
 4. Lidell and Scott(eds), 1990, Greek - English Lexicon.
 5. Monier and Willams, 1964, Sanskrit - English Dictionary, Oxford.
 6. Pokorny, 1950, Indogermanisches Etymologisches wörrterbuch.
 7. Ross, 1966, Aristotle's Metaphsics, Indiana University.
 8. Wiener, P. P(eds), 1973, Dictionary of the History of Ideas, New York, Charles&Scribner's Sons.
CAPTCHA Image