ماهیت فرهنگی و اجتماعی زبان در فلسفه‌های قاره‌ای و تحلیلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اگرچه، نظام‌سازی، متافیزیک‌ستیزی و تاریخ‌گرایی، واگرایی دو حوزه بزرگ فلسفی، تحلیلی و قاره‌ای را سبب شده‌ است، اما می‌توان زبان را دغدغه مشترک اندیشمندان معاصر این دو جریان دانست. زبانی که، شاخصه خصوصی بودن را وانهاده و درون‌مایه‌ای فرهنگی- اجتماعی به خود گرفته است. این در حالی است که حقیقت، با دعاوی تطابق و سازگاری، سر سازش نداشته و در قالب امری بین‌الاذهانی و برآمده از گفت‌و‌گو در دل سنن و فرهنگ‌ها، رخ می‌نمایاند. گفتار حاضر، مبانی ذکر‌شده را در متن اندیشه‌های هوسرل، هایدگر، گادامر و ویتگنشتاین، به عنوان سرآمدان دو جریان فوق در اندیشه معاصر، واکاوی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cultural and Social Essence of Language in Continental and Analytical Philosophies

نویسنده [English]

 • Mohammad Ra'ayat Jahromi
چکیده [English]

Systematization, antimetaphysics and historicism cause to separate
continental and analytical philosophies - two big philosophical realmsfrom
each other. Yet, language could still live as matter of common
concern amongst contemporary philosophers. To explain it more, language
has alienated from its real function and has taken cultural and social content
instead .While, Truth is not in line with the adaptation claims ,and
became an intersubjective topic which drawn out through dialogue between
traditions and cultures. This discourse re-examines the mentioned basis in
the gist of Husserl, Heidgger, Gadamer and Wittgnstein's thoughts-the
most eminent philosophers of these two realms of thinking.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Language
 • Culture
 • game
 • intersubjective
 • understanding
 1. Craig, Edward, 1998, Routledge Encyclopedia of Philosophy, volume 4, Routledge.
 2. Gadamer, Hans-George, 1994, Truth and Method, Continuum Publishing Company.
 3. Heidegger, Martin, 1962, Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, Basil Black Well.
 4. Wittgenstein, Ludwig, 1998, Philosophical Investigations, Blackwell.

 

 

 

Secondary references

 1. Dostal, J. Robert, 2002, the Cambridge Companion to Gadamer, Cambridge University Press.
 2. Gadamer, Hans-George, 1976, Philosophical Hermeneutics, University of California Press.
 3. Hans Sluga and David G. Stern, 1996, the Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University.
 4. Johann Glock, Hans, 1996, A Wittgenstein Dictionary, Blackwell Publishers.
 5. Thiselton, Anthony C., 1993, The two Horizons, the Paternoster Press.
 6. Wittgenstein, Ludwig, 1961, Tractatus, Routledge and Kegan Paul.
 7. –––––––––, 1998, The blue and brown books, Blackwell.
 8. –––––––––, 1986, Critical Assessment, edited by Stuart Shanker, volume two, London.
 9. –––––––––, 1975, On Certainty, translated by Denis Paul, Blackwell.

 

CAPTCHA Image