بررسی ارتباط ضرورت با گزارۀ پیشینی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکترای فلسفه – استاد همکار مجتمع امام خمینی) ره( .

چکیده

از تفاوت‌های مهم بین معرفت پیشینی و پسینی این است که ما در معارف پیشینی صرفاً به حمل محمول بر موضوع پی نمی‌‌بریم، بلکه به ضرورت و الزام این حمل نیز منتقل می‌شویم. کانت گزاره‌های متافیزیکی، علم‌الطبیعه و ریاضی را اساساً به جهت کشف ضرورت در آنها، پیشینی تلقّی می‌کند و در خصوص منشأ‌یابی برای کشف ضرورت در نحوۀ ارتباط اجزای گزاره، راه‌حلّ شهود را به میان می‌آورد.
در این نوشتار، ابتدا به تعاریف معرفت پیشینی می‌پردازیم و سپس انتقادات کریپکی بر ملازمه بین ضرورت و پیشینی بودن را طرح می‌کنیم. در انتها نیز بر این نکته تاکید می‌کنیم که همان‌طور که گزارۀ پیشینی نمی‌تواند به تجربه تکیه کند، همچنین ممکن نیست که ناقض تجربی ‌بتواند آن را نقض کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between A priori Proposition and Necessity

نویسندگان [English]

  • Mohsen Javadi 1
  • S.A. Ghaffari 2
چکیده [English]

In a priori knowledge we find out not only subject - predicate relationship, but
we also discover the necessity of the predication and this is one of the most
significant differences between a priori and a posteriori knowledge
Kant has taken metaphysical, physical and mathematical propositions as a
priori, basically due to the necessity they involve and as to the source of
discovering necessity, he presented intuition. This paper deals with different
interpretations of a priori knowledge at first, then advances Kripke’s criticisms
concerning the concomitance between necessity and apriori knowledge. Then
in continue lays stress on this point that as a priori knowledge cannot resort to
the experience, likewise it cannot violate a priori knowledge.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • a priori knowledge
  • necessity
  • experience
  • intuition
. استیوپ ، میتاس، 1383، «معرفت پیشینی»، در: مجله ذهن، ش20.
2. کانت، ایمانوئل، 1362، سنجش خرد ناب، میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران، امیرکبیر.
3. ––––––––––، 1370، تمهیدات، غلامحسین حدادعادل، تهران، مرکز نشردانشگاهی.
4. کریپکی، شاؤل، 1381،  نام‌گذاری و ضرورت، کاوه لاجوردی، تهران، هرمس.
5. لاریجانی، محمد‌صادق، 1385، فلسفه‌ تحلیلی 3: دلالت و ضرورت، قم، نشر مرصاد
6. مینار، ل.، 1370، شناسایی و هستی، علی‌مراد داوودی، تهران، دهخدا، چاپ سوم.
7. هاسپرس، جان، 1370، درآمدی بر تحلیل فلسفی، سهراب علوی‌نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب.
8. یوینگ، ای. اچ.، 1378، پرسش‌های بنیادین فلسفه، محمود یوسف ثانی، تهران، حکمت.
9. Ayer, A. J. , 1956, The problem Of Knowledge. Penguin Books
10. BonJour , Laurence , 1998 , In defense of pure reason , Cambridge University Press
11. Casullo, Albert, 2003, A Priori Justification, Oxford, Oxford University Press.
12. Craing, Edward, 1998, Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, Routledge.
13. Chisholm, Roderick, 1989, Theory of Knowledge, 3rd ed., Englewood Cliffs, N. J. Pretice Hall.
14. Hamlyne, D. w., 1967, “A Priori”, in: encyclopedia of PhilosoPhy, vol 1 and 2, ed. Paul Edwards, New York, Macmillan Pablishing co.
15. Putnam, Hilary, 1983, “Analyticity and Apriority: Beyond Wittgenstein and Quine,” in: Realism and Reason, Philosophical Papers, Vol. 3, Cambridge, Cambridge University Press.
16. Kant, Immanuel, 1990, Critique of Pure Reason, Encyclopaedia Britannica.
17. Kitcher, 1983, The Nature of Mathematical Knowledge, New York, Oxford University Press.
18. Moser, Paul, 1987, A Priori Knowledge, Oxford, Oxford University Press.
19. Paton, H. J., 1968, Kant’s Metaphysic of Experience, London. Lightning Source Inc
20. Plantinga, Alvin, 1993, Warrant and Proper Function, New York, Oxford University Press.
CAPTCHA Image