دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، شهریور 1390