دوره و شماره: دوره 12، 1-2 - شماره پیاپی 45، آذر 1389