آکوئیناس «مدافع» ارسطو در نیاز فضایل عقلی به جهت‌دهی فضایل اخلاقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

ترنس اروین استدلال می­کند که آکوئیناس به پرسشی که ارسطو طرح کرده بود ولی پاسخ نداده بود، پاسخ داد. پرسش این است که آیا بین فضایل عقلی و فضایل اخلاقی ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ این است که بله، فضایل اخلاقی به فضایل عقلی برای رسیدن به غایت نهایی جهت می­دهند. فضایل اخلاقی می‌‌گویند که در زمینة چه اموری باید اندیشید، چقدر به امور دیگر باید پرداخت و چقدر باید برای امور عقلی زمان گذاشت. آکوئیناس علاوه بر فضایل اخلاقی به فضایل موهبتی قائل است و به آنها به‌ویژه به محبت، در جهت­دهی مذکور، نقش محوری می­دهد. نگارنده استدلال می­کند که اولاً ارسطو هم به این پرسش پاسخ داده بود. ثانیاً بین فضایل عقلی و فضایل اخلاقی تفاوت نوعی وجود ندارد. ثالثاً یک فضیلت است که هم در امور عقلی عمل می­کند و هم در امور اخلاقی. رابعاً ریشة اشکالات در طبیعت­گرایی اخلاقی آکوئیناس، به تبع ارسطوست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aquinas "Defends" Aristotle in That Intellectual Virtues Need the Direction of Moral Virtues

نویسنده [English]

 • Hasan Miandari
چکیده [English]

Terence Irwin argues that Aquinas answered a question that Aristotle had raised but had not answered. The question is if there is any relation between intellectual virtues and moral virtues. The answer is yes, moral virtues direct intellectual virtues to attain the final end. Moral virtues show in what areas one should think, how much other things should be attended to, and how much one should spend time for intellectual issues. Aquinas believes in infused virtues in addition to moral virtues and those especially charity have central place in aforementioned directing role. We argue firstly that Aristotle also had answered the question. Secondly, there is no essential difference between intellectual virtues and moral virtues. Thirdly, there is one single virtue that functions in both intellectual and moral matters. And fourthly, the root of difficulties is in ethical naturalism of Aquinas following Aristotle.     
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual virtue
 • moral virtue
 • epistemic virtuism
 • ethical non-naturalism
 1. ایلخانی، محمد، 1382، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران، سمت.

  1. شیرازی، صدرالدین، 1378، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، المطبعة العلمیة.   
   1. Aquinas, Saint Thomas, Summa Theologica, Available online at: http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html
   2. ––––––––––, 1993, Commentary on Aristotle's Nicomachean Ethics, Tr. C. I. Litzinger, O.P. Foreword, R. McInerny, Notre Dame, in: Dumb Ox Books. 
   3. Barnes, Jonathan, (ed.), 1984, The Complete Works of Aristotle, Princeton University Press.
   4. Bonjour, L., 2002, "Internalism and Externalism" in: The Oxford Handbook of Epistemology, P. M. Moser (ed.), Oxford, Oxford University Press.
   5. Copleston, F., 1950, A History of Philosophy: Augustine to Scotus, London: Search Press, Vol. II.
   6. Davis, B., 1992, The Thought of  Thomas Aquinas, New York, Oxford University Press.
   7. Foot, Philippa, 2001, Natural Goodness, Oxford, Oxford University Press.
   8. Hurka, Thomas, 1993, Perfectionism, New York, Oxford University Press.
   9. Hursthouse, R., 1999, On Virtue Ethics, Oxford, Oxford University Press.
   10. Irwin, T. H., 2007, The Development of Ethics: From Socrates to the Reformation, Oxford, Oxford University Press, Vol. 1.
   11. Jordan, M.D., 1993, "Theology and Philosophy" in: Kretzmann et al.
   12. Kitcher, Philip, 1999, "Ethics and Perfection" in: Ethics, No.110, pp. 59–83.
   13. Kretzmann, N. and Stump, E., 1993, The Cambidge Companion to Aquinas, Cambridge, Cambridge University Press.
   14. McInerny, R., 1993, "Ethics" in: Kretzmann et al.
   15. Ross, D., 1995 [1923], Aristotle, London, Routledge.
   16. Sober, E., 1980, "Evolution, Population thinking, and Essentialism" in: Philosophy of Science, No. 47, pp. 350-383, Reprinted in Sober (ed.), 1994, Conceptual Issues in Evolutionary Biology, Massachusetts Institute of Technology.
   17. –––––––––, 2003, "Metaphysical and Epistemological Issues in Modern Darwinian Theory," in: The Cambridge Companion to Darwin, J. Hodge and G. Radick (eds.), Cambridge, Cambridge University Press.
   18. Stump, E., 2003,  Aquinas, London, Routledge.
   19. Sturgeon, N., 2006, "Ethical Naturalism" in: The Oxford Handbook of Ethical Theory, D. Copp (ed.), Oxford, Oxford University Press.
   20. Zagebski, L., 1996, Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.

   


CAPTCHA Image