در برابر نقادان: بررسی پاسخ‌های مسیحیان به نقادان کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

از اواخر قرن هجدهم، تغییر بزرگی در نوع نگاه محققان به کتاب مقدس پدید آمد. تا پیش از این زمان اندیشیدن دربارة کتاب مقدس در چارچوب آموزه‌‌های کلیسا بود. اما نارضایتی فزاینده ‌‌‌‌‌‌‌از نحوة استفادة مقامات کلیسایی از کتاب مقدس، ‌‌‌‌‌‌‌رشد دئیسم و تهاجمات روشنگری منجر به آغاز دورة نقادی شد. نقادان با کتاب مقدس مانند یک اثر انسانی و محصولی متعلق به دوره‌‌ای از تاریخ بشر برخورد کردند و آن را موضوع تحقیقات موشکافانة خود قرار دادند و تقریباً تمام جنبه‌های کتاب مقدس را به چالش کشیدند. نظرات آنان دربارة نویسندگان واقعی این کتاب، مطالب متناقض آن، خطاهای تاریخی، علمی، جغرافیایی و ... موجب متزلزل شدن جایگاه کتاب مقدس شد. مسیحیانِ معتقد نیز، که کتاب مقدس را کتابی عاری از خطا و راهنمای انسان‌ها به سوی سعادت می‌دانستند، کوشیدند راه‌‌حل‌‌هایی کلی و یا موردی برای پاسخ‌‌دادن به اشکالات وارد شده از سوی نقادان فراهم کنند. در این مقاله، پس از معرفی جریان نقادی کتاب مقدس و نتایج آن، به معرفی و نیز بررسی این پاسخ‌ها خواهیم پرداخت. این پاسخ‌ها ذیل چهار عنوان بررسی شده‌اند: ظاهری بودن تناقض‌ها، تفسیر تمثیلی، نسخة اصلی، و عدم مشروعیت نقادی کتاب مقدس.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Against Critics: Examination of Christian Responses to the Critics of the Bible

نویسنده [English]

 • M. Haghani Fazl
چکیده [English]

 From near the end of eighteenth century, the scholars’ mentality toward the
Bible was greatly changed. Before this time, thinking about the Bible was
under the authority of church doctrines. But the increasing dissatisfaction of
the way ecclesiastical authorities use the Bible, the growth of deism, and the
aggressions of enlightenment end to a new age of criticism. The critics
addressed the Bible as a human work and a product belonged to an age of
human history. They examined it carefully, and challenged almost all aspect
of it. Their views about the real authors of the book, its contradictory matters,
and historical, scientific and geographical errors cause its position to be
declined. Those Christians who considered the Bible as an infallible book
guiding humans to happiness tried to find out some general or particular
solutions to answer objections. Introducing the critical movement of the Bible
and its results, this paper will classify all solutions under four titles
superficiality of contradictions, the analogical interpretation, the original copy
and unlawfulness of criticizing the Bible.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Christian theology
 • the Bible
 • criticism
 • infallibility of the Bible
 • analogical interpretation
 1. تیسن، هنری، بی‌‌تا، الاهیات مسیحی، ط. میکائیلیان، بی‌جا، حیات ابدی.
 2. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، 1382، درآمدی بر الاهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، قم، کتاب طه.
 3. عهد جدید بر اساس نسخة اورشلیم، 1387، پیروز سیار، تهران، نشر نی.
 4. کیوپیت، دان، 1376، دریاى ایمان، حسن کامشاد، تهران، طرح نو.
 5. مک‌‌گراث، الیستر، 1382، مقدمه‌‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، بهروز حدادی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 6. وان‌‌وورست، رابرت ای.، 1385، مسیحیت از لابه‌‌لای متون، جواد باغبانی و عباس رسول‌‌زاده، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
  1. Achtemeier, Paul J. (ed.), 1985, Harper's Bible dictionary, 1st ed. , San Francisco, Harper & Row.
  2. Bowden,John (ed.), 2005, Christianity: the Complete Guide, London, Continuum.
  3. Chafer, Lewis Sperry and John F. Walvoord, 1974, Major Bible Themes: 52 Vital Doctrines of the Scripture Simplified and Explained, Zondervan.
  4. Ferngren, Gary B. (ed. ), 2000, The History of Science end Religion in the Western Tradition: an Encyclopedia, New York, Garland Publishing.
  5. Focant, Camille, 2004, Encyclopedia of Christian Theology, Jean-Yves Lacoste (ed.), New York, Routledge.
  6. Foos, Harold D. and L. Paige Patterson, 2000, “The Revelation, Inspiration, and Inerrancy of the Bible”, in: The Fundamentals for the Twenty-First Century: Examining the Crucial Issues of the Christian Faith, Mal Couch (ed.), Kregel Publications.
  7. Forestell, J. T., 2003, “Biblical Inspration”, in: New Catholic Encyclopedia, 2nd ed., vol. 7, Detroit, Catholic University of America, Thomson/Gale; Washington, D. C.
  8. Geisler, Norman L. and Thomas Howe, 1992, When Critics Ask: A Popular Handbook on Bible Difficulties, Baker Books.
  9. Law, David R. , 2001, Inspiration, 1est edition, London, Continuum.
  10. Lindsell, Harold, 1976, The Battle for the Bible, Grand Rapids, Zondervan.
  11. Metzger, Bruce M. & Michael D. Coogan (eds.), 1993, The Oxford Companion to the Bible, New York, Oxford University Press.
  12. Pinnock, Clark H., 1967, A Defense of Biblical Infallibility, Presbyterian and Reformed Pub. Co.
  13. Sri, Edward P., 1999, Taking God at His Word; A Catholic Understanding of Biblical Inerrancy, Catholics United for the Faith, Inc., Retrieved from http: //www. cuf. org/-FileDownloads/bibliner. pdf.
  14. Stone, David, 1996, New Testament, London, Teach Yourself Books.
  15. Witherup, Ronald D., 2001, Biblical Fundamentalism: What Every Catholic Should Know, Liturgical Press.

 

 

CAPTCHA Image