تفسیر‌ هایدگر از آزادی در فلسفه کانت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان.

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله می‌کوشیم جایگاه آزادی اصیل را، بنا بر تفسیر‌ هایدگر، در تفکر کانت نشان دهیم. به نظر‌ هایدگر فراروی و استعلای آدمی، اساس آزادی است. انسان به سبب نسبت خاصی که با هستی دارد می‌تواند از سطح موجودات به سوی خود وجود فرا رود و خود را از روزمرگی و موجود‌بینی آزاد سازد. به نظر ‌هایدگر، کانت به این حقیقت که ذات آدمی‌ در استعلایی‌بودن و فرا‌روی اوست، گرچه شاید به نحوی مبهم، متفطن‌ گردیده و آن را اساس نقد خویش در هر سه ساحت نظر، عمل، و مواجهه با زیبایی قرار داده است. در نقد اول آزادی در ساحت شناخت بدین نحو آشکار ‌می‌شود که شناخت مستلزم یافتِ پیش‌مفهو‌می ‌از موجودات است. در اخلاق، آزادی در تبعیت از قانون و خود‌انگیختگی اراده ظهور ‌می‌کند. ولی در ساحت مواجهه با امر زیبا آزادی محدود به هیچ قید و شرطی نیست و به عبارت دیگر از قید، مفاهیم، غایت، تملّک و قوانینِ از پیش تعیین‌شده رهاست. بنابراین، آزادی در ساحت هنر، آزادی اصیل است؛ پس آنتولوژیِ (هستی‌شناسی) تقدیر و مواجهه با زیبایی برای نقد اول و دوم و سوم، اساسی است؛ چرا‌که هنر و مواجهه با امر زیبا به‌ طور کامل، به‌ واسطه مشارکت لذت‌بخش در هماهنگی، اساس عقل نظری و عملی و قوه حکم را آشکار ‌می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heidegger’s Interpretation of Freedom in Kant’s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Safian 1
  • Marziyeh Piravi Vanak 2
چکیده [English]

This essay tries to explain the place of original freedom in Kant's thought according to Heidegger's interpretation. Original freedom, according to Heidegger, is based on transcendence. Human beings can transcendent from beings level to being only due to their special relation to being and with this transcendence they can release themselves from everydayness. Kant, according to Heidegger, was aware that human essence is in its transcendence and he based his critique in every three realm of pure reason and practical reason and judgment on this truth. In the first critique, that is, in cognition, this truth is appeared as cognition requires pre-conceptual comprehension of beings, in ethics the freedom is disclosed in self-submission to the moral law and spontaneity of will. But in appreciation, freedom is not limited to any limit and condition. In other word freedom is released from limitation of concepts and purpose, possession and desires, and pre-determined laws. So in art realm, freedom is original freedom. The ontology of appreciation is thus central to the critique of judgment and to the ontology of knowledge and ethics, because appreciation fully discloses, through joy full participation in the harmony, the ground of the pure reason, practical reason and judgment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcendence
  • Super Perceptible
  • Freedom
  • the a priori Concepts of Understanding
  • the Unity of Transcendence
. بیمل، والتر، 1381، بررسی روشنگرانه ‌اندیشه‌های مارتین ‌هایدگر، بیژن عبدالکریمی، تهران، انتشارات سروش.
2. عبدالکریمی، بیژن، 1381‌، هایدگر و استعلا، تهران، فرهنگ.
3. نقیب‌زاده، میرعبدالحسین، 1364، کانت و بیداری از خواب دگماتیسم، تهران، انتشارات آگاه.
4. هایدگر، مارتین، 1383،  متافیزیک چیست؟ سیاوش جمادی، تهران، نشر ققنوس.
5. Heidegger, Martin , 1965, Existence and Being, Chicago.
6. ----------------------, 1962, Kant and the Problem of Metaphysics, Bloomington.
7. ---------------------- , 1959, on the Way to Language, Peter, D.Hertz, Harper and Row.
8. ----------------------, 1969, The Essence of Reasons, Eveaston.
9. Kant, Immanuel,1951, Critique of Jjudgment, tr. By J.H. Brnard, New York.
10. --------------------, 1959, Critique of Practical Reason, and Other Works on the Theory of Ethics , tr. By Thomas kings mill, Abbot Longmans.
11. --------------------, 1961, Critique of Pure Reason, tr. By Norman Kempt Smith, St. Martin press, New York.
12. Maitland, Jeffrey, 1992, “Ontology of Appreciation,” in: Immanuel Kant Critical Assessment, vol. III, London and New York.
CAPTCHA Image