دوره و شماره: دوره 11، 4-3 - شماره پیاپی 43، خرداد 1389 
12. چرایی تبعیت از قانون

صفحه 239-260

10.22091/pfk.2010.166

سیدمحمد حسینی؛ محسن برهانی