دیویدسون و معضل شکاکیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفۀ غرب دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دیویدسون در طرح نظریۀ شناخت خود به دنبال آن است که پایه و اساس هر نوع شکاکیتی را در هم فرو ریزد. هندسۀ معرفت‌شناختی وی سه ضلع دارد: شناخت خود، شناخت اذهان دیگر و شناخت جهان خارج؛ وی معتقد است این سه ضلع غیر قابل انفکاک و جدایی‌ناپذیرند و با نفی یا کنار گذاشتن هر یک از این اضلاع معرفت، امکان شناخت به کلی منتفی می‌شود.
در این مقاله ضمن تبیین ابعاد این مثلث معرفت‌شناختی می‌کوشیم نشان دهیم که دیویدسون با استمداد از مفاهیمی چون تفسیر ریشه‌ای، علیت، تعامل و ارتباط میان‌شخصی تا چه میزان در تحقق این آرمان کامیاب بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Daividson and the Problem of Skepticism

نویسنده [English]

 • Ali Fathi
چکیده [English]

With epistemological doctrine, Davidson, is connected to destroy all types skeptical foundations. He outlines the epistemic sides in the three sides: self knowledge, knowledge of the other minds and knowledge of the world. And he believes that these sides are inseparable from each other and with negation and put aside from which sides the possibility of knowledge become obviated. This article tries to explain the dimensions of the epistemological triangle and criticize the requirements of such interpretation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epistemological Triangulation
 • Radical Interpretation
 • Omniscient Commentator
 • Externalized Epistemology
 1. Davidson, Donald, 1983, “a Coherence of Truth and Knowledge” in: Subjective, Inter Subjective, Objective, Oxford, Glarendon  Press.
 2. ----------, 1991, “Three Varieties of Knowledge” in: Subjective, InterSubjective, Objective, Oxford Glarendon Press.
 3. ----------, 1990, “Opistemology Externalized” in: Subjective, InterSubjective Sbjective, Oxford Glarendon Press.
 4. ----------, 1988, “Epistemology and Truth” in: Subjective, InterSubjective, Objective, Oxford Glarendon Press.
 5. ----------, 1984, Thought and Talk: Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford Glarendon Press.
 6. ----------, 1984, the Method of Truth in Methaphysics in Inquiries Into Truth and Interpretation, Oxford Glarendon Press.
 7. Ayer, A. J., 1956, the Problem of Knowledge, London, Macmillan.
 8. Evnine, Simon, 1991,  Donald  Davidson, Polity Press Cambridge.  
 9. Wittgenstein, Ludwig, 1953, Philosophical Investigation, New York.
 10. Hahn, Levis Edvin(ed.), 1999, the Library of Living Philosophers, Donald, Davidson, United State of America, vol. 27.
CAPTCHA Image