چرایی تبعیت از قانون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

قانون به­ عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می­تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله­ قانع­کننده­ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه­ دو جریان قرار دارد: از یک ­سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه­ دیگر با وضع­کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع‌های مبنایی فلسفه­ حقوق، تحلیل و تبیین رابطه­ اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می‌دارد، موضوعی مورد تأمل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه­ اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reason of Following the La

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Hoseini 1
  • Mohsen Borhani 2
چکیده [English]

Law with a view to its social position is located in two proceeding; from one side it relates to its followers and from other side to its legislators. Law as a basic tool for controlling of person’s behavior in a society can succeed when in the beginning there are convincing reasons for necessity of obeying it. One radical issue in jurisprudence is analysis and explanation of the first relationship; the duty to obey the law. Why citizens must obey law and which force obligate them to accept and follow it, is the most important subject for thinkers. Ethics tries to prepare good basis for this fundamental question. In this article we want to analyze this reason.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • following the Law
  • obligation
  • justification
  • Philosophy of Ethics
  • philosophy of law
  1. افلاطون، 1380، مجموعه آثار، محمد‌حسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، ج 1.
2. تبیت، مارک، 1384، فلسفه حقوق، حسن رضایی، مشهد، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول.
3. راسخ، محمد، 1381، حق و مصلحت، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول.
4. روسو، ژان ژاک، 1384،  قرارداد اجتماعی، مرتضی کلانتریان، تهران، انتشارات آگاه، چاپ سوم.
5. شهریاری، حمید، 1385، فلسفه اخلاق در تفکر غرب، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
6. فرانکنا، ویلیام کی.، 1376،فلسفه اخلاق، هادی صادقی، قم، مؤسسه فرهنگی طه، چاپ اول،.
7. گواردینی، رومانو، 1376، مرگ سقراط، محمد‌حسن لطفی، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اول.
8. موراوتز، 1387، فلسفه حقوق:مبانی و کارکردها، بهروز جندقی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
9. هولمز، رابرت ال.، 1385، مبانی فلسفه اخلاق، مسعود علیا، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوم.
10. Crisp, Roger, Tim Champel, 1998, “Utilitarianism”, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed by Edward Craig, London, Routledge, Vol. 6.
11. Freeman, M.D.A., 2001, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, London Sweet & Marxwell LTD.
12. Fuller, Lon L., 1958, “Positivism and Fidelity to Law - A Reply toProfessor Hart”, Harvard Law Review, No.  71. 
13. Green, Leslie, 2002, “Law andObligatuion”, in: Jurisprudence and philosophy of law, ed. by Jules Coleman and Scott Shapiro, New York, Oxford University Press.
14. Harris, J.W., 1997, Legal Philosophies, London, Butterworths.
15. Hart, H.L.A., 1955, “Are There Any Natural Rights?” in: The Philosophical Review, Vol. 64, No. 2.
16. Kramer, Matthew.H., 2005, “Legal and Moral Obligation”, in: the Blackwell Guide to Philosophy of Law and Legal Theory, ed. by Martin p Golding and William A Edmundson, USA, Blackwell.
17. Lyons, David, 2001, “Utilitarianism”, in: Encyclopedia of Ethics, ed. by Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, New York and London, Routledge.
18. Rawls, John, 1971, A Theory of Justice, London, Oxford University Press.
19. Rawls, John, 1964, “Legal Obligation and the Duty of Fair Play”, in: Law and Philosophy, ed. by S. Hook, New York, New York University Press.
20. Raz, Joseph, 1979, The Authority of Law, Clarendom Press, Oxford.
21. Raz, Joseph, 1986, The Morality of Freedom, Clarendom Press, Oxford.
22. Smart, J.J.C., 2006, “Utilitarianism”, in: Encyclopedia of philosophy, ed. by Donald M. Borchert, Thomson Gale, USA, Vol. 9.
23. Smith, M.B.E., 1973, “IsThere Prima Facie Obligation to Obey the Law?”, in: Yale Legal Journal, No. 82.
24. Smith, M.B.E., 1999, “The Duty to Obey the Law”, in: a Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, ed. by Dennis Patterson, Blackwell, Oxford.
25. Soper, Philip, 1987, “The Obligation to Obey the Law”, in: Issues in Contemporary Legal Philosophy, ed. by Ruth Gavison, New York, Oxford University Press.
26. Wasserstrom, Richard A., 1963, “The Obligation to Obey the Law”, in: UCLA Law Review, Vol. 10.
 
CAPTCHA Image