اصول اساسی هستی‌شناختی در عرفان ابن‌عربی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه از دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در پی آن است که با رویکردی توصیفی کلیت وجودشناسی ابن‌عربی  را در قالب  کلی‌ترین قضایای وجودشناختی که از سخنان وی استنباط ‌می‌شود عرضه کند. مقصود از کلی‌ترین قضایای وجود‌شناختی اصول وجودشناختی‌ای است که هم بر مراتب الاهی وجود صادق‌اند و هم بر مراتب خلقی وجود. تلاش شده است که به شمارش ‌این اصول اکتفا نشود، بلکه علاوه بر آن به نقش تبیینی آنها نیز اشاره شود. در این مقاله هفت اصل اساسی وجود‌شناختی تقریر شده است. شاید با کاوش بیشتر بتوان به اصول بیشتری دست یافت.
کلید‌واژه‌ها: وحدت وجود، تجلی، کون جامع، رحمت، دور وجود، حب.
این مقاله در پی آن است که با رویکردی توصیفی کلیت وجودشناسی ابن‌عربی  را در قالب  کلی‌ترین قضایای وجودشناختی که از سخنان وی استنباط ‌می‌شود عرضه کند. مقصود از کلی‌ترین قضایای وجود‌شناختی اصول وجودشناختی‌ای است که هم بر مراتب الاهی وجود صادق‌اند و هم بر مراتب خلقی وجود. تلاش شده است که به شمارش ‌این اصول اکتفا نشود، بلکه علاوه بر آن به نقش تبیینی آنها نیز اشاره شود. در این مقاله هفت اصل اساسی وجود‌شناختی تقریر شده است. شاید با کاوش بیشتر بتوان به اصول بیشتری دست یافت.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ontological Axioms in Ibn Arabi's Mysticism

نویسنده [English]

  • Emdad Turan
چکیده [English]

This paper is concerned to provide an overview of Ibn Arabi's ontology through the axioms, which are either implicit or explicit in his works. The axioms to be considered are those concerned with the Divine and Created Orders of Being. They are both described and explained in order to show their role in the explanation of Being and its orders. The axioms mentioned in this paper are thought to be enough to picture the totality of Ibn Arabi's ontology, although there may be other axioms that can help give a more detailed picture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pantheism
  • manifestation
  • Universal Man
  • grace
  • Circle of Existence
  • love
. ابن‌ترکه، صاین الدین علی بن محمد، 1378، شرح فصوص الحکم، قم، انتشارات بیدار، ج1-2.
2. ابن‌عربی، بی‌تا، الفتوحاتالمکیة، بیروت، دار صادر، ج1-4.
3. ----------، 1370، فصوص الحکم، التعلیقات علیه بقلم ابوالعلاء العفیفی، تهران، انتشارت الزهراء.
4. ابن فناری، محمد بن حمزة بن محمد العثمانی، 1363، مصباح الانس، بی‌جا، انتشارات فجر.
5. جامی، عبد‌الرحمن، 1370، اشعةاللمعات، قم، بوستان کتاب.
6. -------------، عبد الرحمن، 1370، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
7. جندی، مؤید‌الدین، بی‌تا، شرح فصوص الحکم، بی‌جا، نرم‌افزار عرفان  نسخه 2، مؤسسه خدمات کامپیوتری نور.
8. جهانگیری،  محسن، 1375، محیی‌الدین ابن‌عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
9. چیتیک، ویلیام، 1384، عوالم خیال ابن‌عربی و مسئله اختلاف ادیان، قاسم کاکایی، تهران، انتشارات هرمس.
10. قیصری، داوود، 1382، شرح فصوص الحکم، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، بوستان کتاب.
11. کاشانی، کمال الدین عبد الرزاق، 1379، اصطلاحات الصوفیه، قم، انتشارات بیدار.
12. کاکایی، قاسم، 1381، وحدت وجود به روایت ابن‌عربی و مایستر اکهارت، تهران، انتشارات هرمس.
CAPTCHA Image