مقایسة هوسرل، هایدگر و گادامر با محک روش‌شناسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه قم

چکیده

پدیدارشناسی، پدیدارشناسی هرمنوتیکی و هرمنوتیک فلسفی به صورت فزاینده‌ای به عنوان روش‌شناسی‌های تحقیق مطرح شده‌اند، اما هنوز در مورد جنبه های خاص و منحصر به فرد این روش‌شناسی‌ها، ابهاماتی وجود دارد. مقالة حاضر پس از بررسی مبانی فلسفی این روش‌شناسی‌ها به بحث دربارة تشابهات و تفاوت های اساسی آنها از جنبه های مختلف پرداخته و در نهایت، با تاکید بر تحقیق و نتایج آن، تفاوت این رویکرد ها را از منظر روش‌شناسی برجسته می‌سازد.
 

تازه های تحقیق

نتیجه گیری

توجه به پژوهشهای کیفی از جمله  به‌کارگیری روش‌شناسی‌های پدیدارشناختی و هرمنوتیکی روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. گرچه در برخی موارد دیده شده است که این روش‌شناسی‌ها با هم یکسان تلقی می‌شوند اما در عین داشتن تشابه دارای تفاوت هایی نیز هستند. یکی از وجوه اشتراک این روش‌شناسی‌ها، استفاده از تجربة  شخصی مشارکت کنندگان در پژوهش و دستیابی به اطلاعاتی دربارة تجربة زیستة فرد از طریق درون نگری است که آنها را کاملا از روش‌شناسی‌های کمی جدا می‌سازد. گرچه در این روش‌شناسی‌ها، وجود سوگیری های فرد را مورد توجه قرار می‌دهند اما در پژوهش های پدیدارشناختی تلاش برای کنار نهادن این سوگیری ها برای دست یابی به توصیفی صحیح از پدیدة مورد نظر است، در حالی که از منظر روش‌شناسی هرمنوتیکی توجه به سوگیری های فرد از آن جهت اهمیت دارد که بدون آنها دستیابی به تفسیری مناسب امکان پذیر نیست. با توجه به این نکته که سوگیری های فرد با تغییر موقعیت تاریخی وی تغییر می‌کنند، در پژوهش های هرمنوتیکی بر خلاف پژوهش های پدیدارشناختی دستیابی به دانش نهایی امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Husserl, Heidegger and Gadamer With the Criterion of Methodology

نویسنده [English]

 • Mahin Chenāri
چکیده [English]

Today, phenomenology, hermeneutical phenomenology, and philosophical hermeneutics are increasingly considered as methodologies of research. However, there are some obscurities ambiguities in certain aspects of these methodologies. Examining the philosophical foundations of the above-mentioned methodologies, the present paper deals with the main similarities and differences of them; and finally, it highlights the differences of these approaches from a methodological viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hermeneutics
 • phenomenology
 • Husserl
 • Heidegger
 • Gadamer
 1.  

  1. Allen, D. G. (1995). Hermeneutics: philosophical traditions and nursing practice research. Nursing Science Quarterly, 8(4), 174-182.
  2. Annells, M. (1996). Hermeneutic phenemenology: Philosophical perspectives and current use in nursing research. Journal of Advanced Nursing, 23, 705-713.
  3. Barclay, M. W. (1992). The utility of hermeneutic interpretation in psychotherapy. Theoretical & Philosophical Psychology, 12(2), 103-118.
  1. Beck, C. (1993). Qualitative research: the evaluation of its credibility, fittingness, and
  2. auditability. Western Journal of Nursing Research, 15(2), 263-266.

   

  1. Cohen, M. (1987). A historical overview of the phenomenologic movement. IMAGE - Journal of Nursing Scholarship, 19(1), 31-34.
  2. Colazzi, P. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. Valle & M. Kings (Eds.), Existential phenomenological alternative for psychology (pp. 48-71). New York: OxfordUniversity Press.
  3. Cotterill, P., & Letherby, G. (1993). Weaving stories: Personal auto/biographies in feminist research. Sociology, 27(1), 67-79.
  4. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2000). Handbook of qualitative research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
  5. Edie, J. M. (1987). Edmund Husserl's phenemenology: A critical commentary. Bloomington: IndianaUniversity Press.
  6. Gadamer, H.-G. (1998). Truth and method (2nd ed.). New York: Continuum. (Original work published 1960.)
  7. Gadamer, H.-G. (1976). Philosophical heremeneutics. Berkeley: University of California Press.
  8. Gergen, K. (1985). The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist, 40(3), 266-275.
  9. Giorgi, A. (1985). Phenomenology and psychological research. Pittsburgh, PA: DuquesneUniversity Press.
  10. Hall, J. M., & Stevens, P. E. (1991). Rigor in feminist research. Advances in Nursing Science, 13(3), 16-29.
  11. Heidegger, M. (1962). Being and time. New York: Harper. (Original work published 1927)
  1. Husserl, E. (1970). The idea of phenemenology. The Hague, The Netherlands: Nijhoff.
  2. Husserl, E. (1980). Phenomenology and the foundations of the sciences. Boston: Martinus Hijhoff Publishers. (Original work published 1952.)
  3. Jagger, A. (1989). Love and knowledge: emotion in feminist epistemology. In A. Garry & M. Pearsall (Eds.), Women, knowledge and reality: explorations in feminist philosophy (pp. 129-155). Boston: Unwin Hyman.
  4. Klein, P., & Westcott, M. (1994). The changing character of phenomenological psychology.Canadian Psychology, 35(2), 133-157.
  5. Koch, T. (1996). Implementation of a hermeneutic inquiry in nursing: Philosophy, rigor and representation. Journal of Advanced Nursing, 24, 174-184.
  6. Koch, T. (1995). Interpretive approaches in nursing research: The influence of Husserl and Heidegger. Journal of Advanced Nursing, 21, 827-836.
  7. Laverty, S. M. (2003). Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological considerations. International Journal of Qualitative Methods, 2(3), 1-29.
  8. Maggs-Rapport, F. (2001). ‘Best research practice’: In pursuit of methodological rigor. Journal of Advanced Nursing, 35(3), 373-383.
  9. Munhall, P. (1989). Philosophical ponderings on qualitative research methods in nursing. Nursing Science Quarterly, 2(1), 20-28.
  10. Osborne, J. (1994). Some similarities and differences among phenomenological and other methods of psychological qualitative research. Canadian Psychology, 35(2), 167-189.
  11. Polkinghorne, D. E. (1989). Phenomenological research methods. In R.S. Valle & S. Halling (Eds.) Existential-phenemenological perspectives in psychology (pp. 41-60). New York: Plenum.
  12. Polkinghorne, D. (1983). Methodology for the human sciences: Systems of inquiry. Albany: StateUniversity of New York Press.
  13. Reeder, F. (1987). The phenomenological movement. IMAGE- Journal of Nursing Scholarship, 19(3), 150-152.
  14. Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. Advances in Nursing Science, 8(3), 27-37.
  15. Scruton, R. (1995). A short history of modern philosophy: From Descartes to Wittgenstein (2nd ed.). New York: Routledge.
  16. Smith, D. G. (1991). Heremeneutic inquiry: the hermeneutic imagination and the pedagogic text. In E. Short (Ed.), Forms of curriculum inquiry (pp. 187-209.). New York: Suny Press.
  17. Valle, R., King, M., & Halling, S. (1989). An introduction to existential phenomenological thought in psychology. In R. Valle & S. Halling (Eds.), Existential-phenomenoligical perspective in psychology (pp. 3-16). New York: Plenum Press.
  18. van Manen, M. (1997). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy (2nd Ed.). London, Canada: The Althouse Press.
  19. VanKaam, A. (1966). Existential foundations of psychology. Pittsburgh, PA: DuquesneUniversity Press.
  20. Wilson, H., & Hutchinson, S. (1991). Triangulation of qualitative methods: Heideggerian hermeneutics and grounded theory. Qualitative Health Research, 1, 263-276.
CAPTCHA Image