کاربرد نظریه مهبانگ در براهین غایت‌شناختی و کیهان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه قم

چکیده

تئوری مهبانگ یا انفجار بزرگ، نظریه‌ای جدید در کیهان‌شناسی است که در دهه‌‌های اخیر، خداشناسان علم مدار استنتاج‌های خداباورانه از آن داشته‌اند. مقاله حاضر به بررسی این نظریه علمی و نظریات علمی رقیب در برابر آن می‌پردازد و می‌کوشد تا میزان تأثیر این تئوری را بر روی براهین خداشناسی تبیین نماید. نگارنده، با پذیرفتن این اصل مسلم که همواره باید از استنتاج نتایج کلامی از نظریه‌های علمی جانب احتیاط را پیمود، معتقد است که پیشرفت‌های برق‌آسای علم فیزیک و کیهان‌شناسی در قرن بیستم، نگرش معنوی به جهان را تقویت نموده و این قرن به لحاظ پیوند گزاره‌های دینی با گزاره‌های علمی بسیار موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Teleology and Cosmology

نویسنده [English]

  • Farah Rāmin
چکیده [English]

Big Bang theory is a theory in cosmology from which scientistic deists have inferred theistic conclusions. The author examines the above-mentioned theory and the rival theories and tries to explicate the influence of this theory on the theological arguments. Presupposing that one should avoid drawing theological conclusions from the scientific theories, the author holds that the flash-like progresses in the two sciences of physics and cosmology in the 20th century have enforced the spiritual attitude to the world, so that this century has been a successful period in respect of connection between the religious propositions and the scientific ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Bang theory
  • oscillating universe theory
  • theory of continual creation
  • creationism
  • arguments of 'precise tuning

 

1ـ پترسون، مایکل (و دیگران)، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1376.
2ـ گروه مترجمان، فرهنگ علم، تهران، انتشارات مازیار، 1372.
3ـ هیک، جان، اثبات وجود خداوند، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1382.
4- Barbour, Ian. G, Cosmos as Creation, Ted Peters (ed) (Nashville: Abingdon Press, 1990).
5- Corey, M.A, God and New Cosmology (USA: Rowman 8 Little Field, 1993).
6- Craig, William, Lane, The Kalam Cosmological Argument (New York: Barnes & Noble, 1979).
7- Craig, W.L and Smith Quentin, Theism, Atheism, and Big Bang, Cosmology (Oxford: Clarendon Press, 1993).
8- Davies, Paul, God and the New Physics (New York: Simon and Schuster, 1983).
9- Hick, John, An Interpretation of Religion (London: Macmillan, 1989).
10- Hoyle, Frederick, The Nature of the Universe (Oxford: Basil Blackwell, 1960).
11- Manson, N.A, God and Design: The Teleological Argument and Modern Science (London: Routledge, 2003).
12- Schroder, Gerald, Genesis and The BigBang (New York: Bantam Books, 1990).
13- Smart, j.j.C and Haldane, Atheism and Theism (Oxford: Blackwell, 1996).
14- Swinburne, Richard, The Existence of God (Oxford: Clarendon Press, 1979).
15- The Internet Encyclopedia of Philosophy, “Design Arguments for the Existence of God”, Available: http:\\www.iep.utm.edu/d/design. htm [19 Des 2004].
CAPTCHA Image