گفتاری در باب لوگوس (logos)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

 
در این مقاله ضمن اشاره‌ای گذرا به چگونگی ظهور و پیدایش اسم یونانی لوگوس (logos)؛ نظرگاههای یونانیان، یهود، مسیحیت و تا حدودی نیز دوران معاصر به اجمال تقدیر می‌شود
یونانیان به عنوان خاستگاه لوگوس آن را به معانی متعدد و از جمله به معنای؛ کلمه، گفتار، عقل،  به کار می‌بردند. در نزد متکلمان یهود و بویژه فیلون، لوگوس با معادل با پیامبر و رسول و از نظر متلکمان مسیحی نیز لوگوس همان «کلمه ا...» یا مسیح و شخص دوم تثلیت مقدس یا «پسر» است که جنبة الوهی داشته و هم جوهر با خدای پدر یا «اب» است.
در دوران معاصر نیز لوگوس معانی متعدد یافته و از جمله از نظر هگل معادل با «روح» و در نزد دریدا معادل با«نوشتار» و از نظر تلیخ نیز به معنای «تجلی خدا» است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Senses of Logos

نویسنده [English]

 • Abdullah Nikseerat
چکیده [English]

 
Referring briefly to the appearance of the Greek word 'Logos', this article presents the different senses of the term 'Logos' as used in Greek, Jewish and Christian philosophy and theology as well as by those thinkers at the contemporary times. In Greek usage, it means 'word', 'speech', and 'reason'. In Jewish theologians' employment, in particular Philo, the Logos figuratively means 'prophet', 'apostle'. And in Christian theology, it refers to 'the word' of God incarnate in Jesus, and often identified with the 'second person' of the Trinity. Finally in the contemporary age, Logos has different meanings: Hegel used it in the meaning of 'spirit'; in Derrida's usage it denotes 'writing'; and in Tillich's, 'manifestation of God '.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logos
 • nous
 • Incarnation
 • logocentrism
 1. آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1343 ه‍‍.ش، جلد سوم.
 2. ارسطو، درباره نفس، ترجمه و تحشیه دکتر علیمراد داوودی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات حکمت، 1387 ه‍.ش.
 3. __________ ، متافیزیک (مابعدالطبیعه)، ترجمه دکتر شرف الدین خراسانی (شرف)، چاپ دوم، تهران، انتشارات حکمت، 1379 ه‍.ش.
 4. استراترن، پل، آشنایی با اکویناس، ترجمه شهرام حمزه ای، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز، 1383، ه‍.ش.
 5. ایلخانی، محمد، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1382، ه‍.ش.
 6. __________ ، متافیزیک بوئیتیوس، (بحثی در فلسفه و کلام مسیحی)، چاپ اول، تهران، انتشارات الهام، 1380، ه‍.ش.
 7. بریه، امیل، تاریخ فلسفه، جلد دوم، ترجمه علی مراد داوودی، چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374 ه‍.ش.
 8. تیلیخ، پل، الهیات سیستماتیک، ترجمه حسین نوروزی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، 1381 ه‍.ش، جلد اول.
 9. راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، چاپ ششم، تهران، کتاب پرواز، 1373 ه‍‍.ش، جلد اول.
 10. عبدی اقدم، نعمت الله، سیر تطور معنایی لوگوس (پایان نامه کارشناسی ارشد زیر نظر دکتر حمید رضا آیت‌اللهی در دانشگاه علامه طباطبائی)، 1383 ه‍.ش.
 11. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی،‌ چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1368 ه‍.ش، جلد اول.
 12. کلباسی، حسین، ارژین متکلم بزرگ سوم مسیحی، فصلنامه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی (زبان و ادب)، شماره 2، صص6-60، زمستان، 1376 ه‍.ش.
 13. گمپرتس، تئودور، متفکران یونانی، ترجمه محمد حسن لطفی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1375 ه‍.ش، جلد سوم.

 

منابع لاتین                                                    

1. Blackburn, S. The oxford dictionary Of philosophy. OxfordNew York. Oxford university press, 1994.

2. Edwards, P. The Eneyclopedia of philosophy. (Vol 5). London The Macmilian publishing company, 1967.

3.Flew, A. A dictionary of philosophy. LondonBasingstoke: The Macmilian press, 1979.

4. Peters, F.E. Greek philosophical Terms: A Historical lexicon. New York university press, 1967.

5- Reese, w.l. dictionary Of philosophy and religion, (2nd edn). Newjersay. Humanities press international Inc, 1996.

6- Routledge.. The Eneyclopedia of philosophy. Vol 5. London: Routledge, 1998.

7- Runes, D.D. Dictionary of philospphy. (4Th edn). Ames, lowa: littefield, Adams & co, 1960.

8- The oxford English dictionary. (Vol VI) (1-m). oxford university press, 1970.

9- Webster. Webster’s Encyclopedic unbbridged-Dictionary of the English Language. (4th edn). New York: GRAMERCY Books, 1996.

CAPTCHA Image