آفرینش بر اساس عشق و قاعده الواحد از دیدگاه ابن عربی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

از نظر عارفان، حق تعالی و مخلوقات از یکدیگر جدا نیستند. آفرینش تجلی حسن خداوند است: چون ذات حق تعالی خواست شناخته شود، عشق آغاز شد. عشق نخستین جلوه وجود است و قبل از آن چیزی نیست. حق تعالی زیباست، زیبایی ذاتاً معشوق است. اگر خدا در صورت جمال تجلی نکرده بود، جهان پدیدار نمی شد. بیرون آمدن جهان به سوی هستی، از رهگذر آن عشق بود. اصل حرکت جهان، حرکت حبی بوده است و این حال همچنان ادامه دارد. در این مقاله دیدگاه عارفان در مورد رابطه حق و خلق تحلیل شده و بر اساس آن قول فیلسوفان (آفرینش خطی و قاعده الواحد) مورد نقادی قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creation based on Love and the “Rule of Unity” from Ibn Arabi’s point of view

نویسنده [English]

 • Morteza Shajaree
چکیده [English]

Allah Almighty and creatures, according to mystics, are not separated from each other. Creation is the manifestation of Allah's goodness. When Allah wanted to be known, love began. Love is the first manifestation of existence, preceded by nothing. Allah Almighty is beautiful and beauty inherently deserves to be beloved. Had Allah not manifested in the attribute of His beauty, the world would have not emerged. It was through Love that the world came into existence. The principle of movement of the world has been the movement of love which still is going on. 
In this article, the mystic opinion on the relationship between Allah and the creatures is analyzed, and in the light of those words of philosophers (the line of creation and the rule of Unity) it has been criticized.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • manifestation of Allah
 • divine attributes
 • love
 • eternal archetypes
 • pantheism
 • Divine Oneness
 1. آشتیانی، میرزا مهدی، 1360، اساس التوحید، تهران، مولی.
 2. آملی، سید حیدر،1368، جامع الاسرار و منبع الانوار، به کوشش هنری کربین و...، تهران، علمی و فرهنگی.
 3. _____،1367، المقدمات من کتاب نص النصوص، به کوشش هنری کربین و...، تهران، طوس.
 4. ابن ترکه،صاین الدین علی بن محمد،1360، تمهید القواعد،به کوشش سیدجلال الدین آشتیانی، تهران،انجمن حکمت و فلسفه.
 5. ابن حزم، 1975، الفصل فی الاهواء و الملل و النحل، 5جلد، چاپ دوم، بیروت، دارالمعرفه.
 6. ابن سینا، 1428، الشفاء، الالهیات، به کوشش الاب قنواتی و سعید زاید، قم، انتشارات ذوی القربی.
 7. ابن عربی،محیی الدین محمدبن علی،1366ق، انشاء الدوائر،همراه با دو کتاب التدبیرات الالهیه و عقله المستوفز،لیدن.
 8. _____، 1405ق،شرح فصوص الحکم،به کوشش محمود غراب،دمشق، دارالفکر.
 9. _____، بی تا، الفتوحات المکیة،4ج،بیروت،دارصادر.
 10. _____، 1410،  الفتوحات المکیة،14ج، تحقیق عثمان یحیی، قاهره.
 11. _____، 1400، فصوص الحکم،به کوشش ابوالعلا عفیفی،بیروت،دارالکتاب العربی.
 12. _____، 1997، کتاب الأزل در رسائل ابن عربی، به کوشش محمد شهاب الدین العربی، بیروت، دارصادر.
 13. _____، 1997، کتاب التراجم در رسائل ابن عربی، به کوشش محمد شهاب الدین العربی، بیروت، دارصادر.
 14. ابن فناری،محمدبن حمزه،بی تا، مصباح الانس،بیروت،موسسه التاریخ العربی.
 15. جامی،عبدالرحمن، بی تا، اشعة اللمعات، به کوشش حامد ربانی،تهران،گنجینه.
 16. _____،2536، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، به کوشش ویلیام چیتیک، تهران، انجمن فلسفه ایران.
 17. الجیلی،عبدالکریم بن ابراهیم،1418ق، الانسان الکامل فی معرفه الاواخروالاوایل،به کوشش عبدالرحمن عویصه،بیروت، دارالکتب العلمیه.
 18. حافظ، شمس الدین محمد، 1362،دیوان حافظ، به کوشش پرویز ناتل خانلری، تهران، خوارزمی.
 19. سبزواری،ملاهادی،1375، شرح الاسماء و شرح دعاءالجوشن الکبیر،به کوشش نجفقلی حبیبی،دانشگاه تهران.
 20. _____، 1416، شرح المنظومه، با تصحیح و تعلیقات حسن حسن زاده آملی، تهران، نشر ناب.
 21. سهروردی، شهاب الدین،1380، مجموعه مصنفات، به کوشش هانری کربن و000، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 22. شایگان،داریوش، 1373،هانری کربن، آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، ترجمه باقر پرهام، نشر فرزان.
 23. شرف،شرف الدین خراسانی، «ابن عربی» در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج4.
 24. طوسی، خواجه نصیرالدین، 1985، تلخیص المحصل، بیروت، دارالأضواء.
 25. عراقی، فخر الدین، 1363، لمعات، به کوشش محمد خواجوی، تهران، مولی،
 26. عفیفی، ابوالعلا،1400، تعلیقات بر فصوص الحکم،بیروت، دارالکتاب العربی.
 27. فناری، محمد بن حمزه، 1374،مصباح الانس، به کوشش محمد خواجوی، تهران، مولی،
 28. قونوی، صدر الدین محمد، 1375، النفحات الالهیة، به کوشش محمد خواجوی، تهران، مولی.
 29. _____، 1362؛النصوص، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،
 30. قیصری، داود،1375، شرح فصوص الحکم، به کوشش جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 31. کاشانی،عبدالرزاق،1395ق، شرح فصوص الحکم،قاهره.
 32. ملاصدرا، صدر الدین محمد شیرازی 1990م، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، دار احیاءا لتراث العربی.
 33. _____،1363، مفاتیح الغیب، به کوشش محمد خواجوی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 34. مولوی،جلال الدین محمد، 1362،، فیه مافیه، به کوشش بدیع‌الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، تهران، امیرکبیر.
 35. _____،2535،کلیات شمس یا دیوان کبیر، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران، امیر کبیر.
 36. _____، 1363،مثنوی معنوی، به کوشش نیکلسون، تهران، امیر کبیر.
 37. نصر،سید حسین،1362، سه حکیم مسلمان،تهران،کتابهای جیبی.
  1. Corbin, Henry, creative Imagnathion in the Sufism of Ibn Arabi.
  2.  . Plato, 1953 (Meno) and (Phaedrus), in(The Dialogues of plato), ed. B. Jowett Oxford,

 

CAPTCHA Image