دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، شهریور 1388 
نزول و حدوث نفس

صفحه 227-244

10.22091/pfk.2009.205

رضوانه نجفی سوادرود باری