دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، خرداد 1388 
پارادوکس تعیین حد

صفحه 41-60

10.22091/pfk.2009.209

محمد رضا عبدالله‌نژاد؛ عبدالله نصری


« تجربه دینی از منظر جیمز »

صفحه 223-249

10.22091/pfk.2009.217

کیوان بلند همتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده