تأملی در تحول روش شناسی دانش متافیزیک (با نگاه به رابطه آن با علوم تجربی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

مقاله‌ پیش رو در صدد است به عرصه‌ روش شناسی مطلوب و جامع فلسفه‌ هستی شناختی و متافیزیک به مفهوم فلسفی آن دریچه‌ای بگشاید. از همین روی نخست به کشف تحولات و سرگذشت تاریخی – تطبیقی آن  در تفکر اسلامی و غربی می‌پردازد و پس از آن به تبیین اصول و ارکان نظریه‌ «روش شناسی جامع دانش متافیزیک و فلسفه» همت می‌گمارد و چون تحولات تاریخی یاد شده غالباً در ضمن تعامل متافیزیک با علوم تجربی بوده است، این پیوند و همبستگی تاریخی نیزبه طور فشرده مورد اشاره قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Methodology of Metaphysics

نویسنده [English]

  • Abbs Izadpanh
چکیده [English]

The present essay is an attempt to open a window to the ideal methodology of
ontological metaphysics and metaphysics in its philosophical sense. Thus, the essay
initially holds out its historical development in western and Islamic thought;
inasmuch as the historical development includes the interaction between
metaphysics and science, it mentions in brief such a connection. Then, it attempts to
explicate the principles and pillars of a comprehensive methodology of Metaphysics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontological metaphysics
  • causative method
  • general methodology in research
  • comprehensive methodology
  • analytical-cognitive method
.  ابن سینا، 1375، 1956 م، الشفا (الفن الخامس من المنطق فی البرهان)، القاهره، المطبعة الامیریه.
2. _________، بی تا، الاشارت و التبنیهات (الجزء الثالث فی «فی علم ما قبل علم الطبیعه»، مع الشرح للمحقق نصیر الدین محمد بن ابی جعفرالرازی، بی جا، دفتر نشر الکتاب، الطبع الثالث.
3._________، 1383، طبیعیات دانشنامه علایی، با مقدمه و حواشی و تصحیح سید محمد مشکوه، و پیشگفتار مهدی محقق، همدان، دانشگاه بو علی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوّم.
4. احمدی، بابک، 1384، هایدگر و پرسش بنیادین، تهران، نشر مرکز، چاپ سوّم
5. ایزد پناه، عباس، 1376، در قلمرو فلسفه ادبیات و ادبیات دینی، تهران نشر عروج، چاپ دوّم.
6. _________، 1381، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی،مقاله «هویت اخلاق دینی در رویکرد تأویلی و مکتب تفکیک»، قم، دبیرخانه کنگره فاضلین نراقی، ج4،
07 ________، 1380، رهیافت شناسی تطبیقی پژوهش در فلسفه غرب، مجله پژوهش و حوزه، زمستان، ش 8.
8. ایلخانی، محمد، 1382، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران، سمت.
9. باربور، ایان، 1362، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
10.  حقی، علی،1381، گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان، ش .56
11. سروش، عبدالکریم، 1371، علم چیست، فلسفه چیست؟، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ یازدهم.
12. خاتمی، محمود، 1379، جهان در اندیشه هایدگر، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر.
13. شریعتمداری، علی، 1373، فلسفه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم.
14. ________، 1367، روان شناسی تربیتی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
15. صدرالدین(ملا صدرا)، شیرازی، بی تا. الحکمة المتعا لیه فی الاسفار العقلیة الاربعة، الجزء الاوّل من السفر الاول، قم، مکتبة المصطفوی.
16.فروغی، محمد علی، 1375، سیر حکمت در اروپا، تهران، انتشارات زوار، چاپ ششم.
17.کاپلستون، فردریک، 1368، تاریخ فلسفه(یونان و روم) ترجمه سید جلال مجتبوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انشارات سروش، چاپ دوم، ج1.
18.کانت، ایمانوئل، 1370، تمهیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاه، چاپ دوم.
19. نصر، سید حسین. 1377، نظر متفکران اسلامی درباره­ طبیعت، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم.
20. نصری، عبدالله، 1375، خدا و انسان در فلسفه یاسپرس، تهران، انتشارات آذرخش.
21. ورنو، رژه و ژان ودیگران، 1372، نگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه­های هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، انتشارات خوارزمی.
22. هوسرل، ادموند، 1372، پدیدار شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
23. یثربی، سید یحیی، 1368، سیر تکاملی و اصول و مسائل عرفان و تصوف، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.
 
CAPTCHA Image