نگاهی به مبادی و مسائل فلسفه اطلاعاتِ لوچیانو فلوریدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده

فلسفه اطلاعات عنوانی است که لوچیانو فلوریدی، فیلسوف معاصر ایتالیایی، برای اشاره به یک حوزه جدید در مطالعات فلسفی عنوان کرده است. فلسفه اطلاعات در زمره آن دسته از فلسفه های مضاف است که هم دارای جنبه پدیدارشناختی است و هم دارای جنبه فرانظریه‌ای. این بدان معنی است که فلسفه اطلاعات از یک سو متکفل تحقیق انتقادی درباره ماهیت مفهومی و اصول اساسی اطلاعات، از جمله دینامیک های اطلاعات، کاربرد اطلاعات و علوم مربوط به اطلاعات است و از سوی دیگر، معطوف به اخذ و کاربرد روش شناسی‌های مبتنی بر نظریه اطلاعات و رایانش برای حل مسائل فلسفی است. در مقاله حاضر، پس از تبیین سیر تاریخی ظهور فلسفه اطلاعات در تاریخ تفکر غرب، مسائل هجده گانه مطرح در آن به اجمال تبیین می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and Issues of Luciano Floridi’s Philosophy of Information

نویسندگان [English]

 • Mohammad Khandn 1
 • Gholmreza Fedyee 2
چکیده [English]

“Philosophy of Information” is an appellation coined by Luciano Floridi, the
contemporary Italian philosopher, to refer to a new field in the philosophical studies.
Philosophy of Information which is among ‘the philosophies of’ enjoys both
phenomenological aspect and metatheoritical aspect. Philosophy of Information (PI)
concerned with the critical investigation of the conceptual nature and basic
principles of information including dynamics of information and application of
sciences relevant to information; it also deals with the elaboration and application of
information-theoretic and computational methodologies to philosophical problems.
The essay ahead, initially presents the historical development of emerging
Philosophy of Information in the history of western thought; then it explains 18
issues of this theoretical area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Luciano Floridi
 • Philosophy of Information
 • Philosophy of Computation
 • semantics
 • information theory
 1. لایبنیتس، گوتفرید ویلهلم فون(1372). مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 2. مؤمن نژاد، آیدا(1383). «آگاهی، هوشمندی و هوش مصنوعی». اطلاع شناسی. 4(تابستان): 51-72.
  1. Floridi, L. (2002a). “Information Informs the Field: A Conversation with Luciano Floridi” APA Newsletter. 2(Fall): 72-77.
  2. Floridi, L. (2002b). What is the Philosophy of Information? Available [on line]: http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/pdf/wipi.pdf
  3. Floridi, L. (2003a). “Information” In The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. Available [on line]: http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/blackwell/chapters/chapter5.pdf
  4. Floridi, L. (2003b). Two Approaches to the Philosophy of Information. Available [on line]:http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/pdf/tattpi.pdf
  5. Floridi, L. (2004). Open Problems in the Philosophy of Information. Available [on line]: http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/pdf/oppi.pdf
  6. Floridi, L. (2005a). Semantic Conceptions of information. Available [on line]: http://plato.stanford.edu/entries/information-semantic
  7. Floridi, L. (2005b). Trends in the Philosophy of Information. Available [on line]: http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/pdf/titpoi.pdf
  8. Floridi, L.; et al. (2005). How to Do Philosophy Informationally? Available [on line]: http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/pdf/htdpi.pdf
  9. Kant, I. (1784). An Answer to the Question: What is Enlightenment? Available [online]: http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/kant.html
  10. Little, B. (2004). Some Ideas When Considering the Question: “Is Objective Truth Possible?”  Available [online]: http://www.euroleadershipresources.org/resource.php?ID=254

 

CAPTCHA Image