پارادوکس تعیین حد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دوره دکترای رشته فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

متافیزیک توصیفی استراوسن، همانند رئالیسم  تجربی کانت، با توصیف ساختار واقعی اندیشه  ما از جهان، به تعیین محدودیت‌های شناخت تجربی ما از جهان می‌پردازد. در این صورت، ایدئالیسم استعلایی کانت همچون آموزه نا منسجمی می‌ماند که گرویدن به آن به معنای باز گشت مجدد به شکاکیتی است که فلسفه انتقادی خواهان حل آن بود.  مطابق نظر استراوسن، کافی است فقط درباره حد، فکر کنیم و نه اینکه همانند آموزه ایدئالیسم استعلایی کانت به هر دو طرف حد فکر کنیم، چرا که اندیشیدن دربارۀ هر دوطرف حد منجر به پیدایش پارادوکس تعیین حد می‌گردد. اما آیا متافیزیک توصیفی او می‌تواند محدودیت‌های شناخت  ما را توصیف کند بدون اینکه به هر دوطرف حد فکر کند؟ ظاهراً او به هنگام توصیف محدودیت شناخت ما٬ زبان باور را اتخاذ کرده و ما را مقید به نوعی الزام متافیزیکی  می‌کند که مخالف با طرح کلی متافیزیک توصیفی‌اش است. به این ترتیب٬ او نیز مرتکب همان پارادوکسی می‌شود که آنرا در کانت کشف کرده بود. به نظر می‌‌رسد تفکر دربارة حد اصولاً پارادوکسیکال است و ما نمی‌توانیم براساس آن شکاکیت را حل کنیم. در نتیجه راه برای مطالعات آتی در متافیزیک همواره باز است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Paradox of the Determination of Bound

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abdollhnejd 1
  • Abdollh Nasri 2
چکیده [English]

Based on the description of the real structure of our conception of the world, P. F.
Strawson’s descriptive metaphysics, similar to Kant’s empirical Realism, deals with
determining the limitations of empirical knowledge of the world. In this case, Kant’s
transcendental Idealism seems to be an incoherent doctrine which can yield a
skepticism which the critical philosophy seeks to solve. Strawson rejects Kant’s
Transcendental Idealism in that it considers two limits, which leads to the paradox of
delimitation. Yet, the question is: Can Strawson’s descriptive metaphysics depict the
limitations of our knowledge without considering both limits? It seems that he has
adopted a language that chains us to some metaphysical constraint, which is opposed
to the sketch of the descriptive metaphysics. Thus, he is engaged in the same
paradox which he discovered in Kant. It seems that thinking on the limit is
essentially paradoxical; so skepticism can not be solved by appealing to it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • determination of bound
  • empirical realism
  • transcendental realism
  • transcendental arguments
  • principle of meaningfulness
  • descriptive metaphysics
1-       Davidson, Donald. (1984). Inquiries ino Truth and Interpretation. Oxford: oxford university press.
2-       Kant, Immanuel. (1964). Critique of Pure Reason. trans: Norman kemp smith. London: Macmillan & Co. LTD.
3-       Patnam, Hilary. (1981). Reason, Truth and History. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
4-       Strawson, P.F. (1959). Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. London & NewYork: Rotledge.
5-       ......................... (1966). The Bounds of Sense: An Essay on Kant's Critique of Pure Reason. London & NewYork: Routledge.
6-       ............................... (1985). Skepticism and Naturalism: Some varieties. London: Methuen.
7-       ............................ (1992). Analysis and metaphysics: An Introduction to Philosophy. Oxford: OxfordUniversity Press.
8-       ............................  (1995). My Philosophy, in Sen, P.B. and Verma, P.R.(eds). The philosophy of P.F. Strawson. New Delhi: Indian Council of Philosophical Research.
9-       ......................... (1997). Entity and Identity and other Essays. Oxford: Clarendon Press .
10-   Searle, John. (1994). The Rediscovery of the Mind. Cambridge: Mass: The MIT press.
11-   Stroud, Barry. (2000). Understanding Human knowledge. Oxford: OxfordUniversity Press.
12-     wilkerson, T.E. (1976). Kant's Critique of Pure Reason. Oxford: OxfordUniversity Press
CAPTCHA Image