شیمل و اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، شاخة فلسفة اخلاق، عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

جریان شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی در حوزه‌های دانشگاهی جهان،  پیوسته با واکنش‌های مختلفی از سوی شرق مواجه بوده است. برخی، محققین در این رشته‌ها را همکاران سیاسی دولت متبوع می‌دانند و در فعالیت‌های آنها به دنبال مقاصد استعماری و... هستند. عده‌ای شرق‌شناسان را معاند اسلام می‌دانند. در مقابل این آراء، بعضی شرق و غرب را از یکدیگر جدایی‌ناپذیر می‌دانند؛ آنه‌ماری شیمل در زمرة این دسته محسوب می‌شود. این مقاله سه نوع جریان شرق‌شناسی را برمی‌شمارد؛ رویکرد به شرق بر مبنای کتابهایی نظیر هزار و یک‌شب؛ مواجهه با شرق از طریق مطالعة الهیات و ادیان ابراهیمی؛ و شیفتگی و عشق به شرق؛ و شیمل را در دستة سوم جای می‌دهد و  به تبیین علمی رویکرد شیمل به اسلام، ویژگی‌های اسلام‌شناسی وی و اهمیت جایگاه علمی و معنوی او به عنوان اسلام‌شناس در سطح جهان می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Schimmel and Islam

نویسنده [English]

 • Shahin A`vni
چکیده [English]

Orientalism and Islamology in the acadmic spheres of the world have always
encountered by different reactions of the East. Some consider the scholars of such
disciplines as the political collaborators of their respective governments in pursuing
colonial purposes. Some others regard the Orientalists as adversaries. Still others,
including Annemari Schimmel, believe that the East and the west are inseparable.
This paper in the first place recognizes three kinds of approaches in Orientalism: the
first approach to the East is based on such books as “the Arabian Nights”; the
second approach is through the study of theology and Abrahamic religions, and the
third one is conjoined with absorption and love, which is adopted by Schimmel.
Then, it proceeds to introduce her approach to Islam and the features o her Islamic
studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • orientalism
 • Islamology
 • Schimmel
 • Iqbal
 • tolerance
 • peace
 1. ابن خلدون: 1362، مقدمه، ترجمة محمد      پروین گنابادی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
 2. بدوی، عبدالرحمان. 1377، دایره‌المعارف      مستشرقان. ترجمة صالح طباطبایی، تهران. روزنه، چ.1سال.
 3. حائری، عبدالحسین:  1367، نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران      ایران با دو رویة تمدن بورژوازی غرب. تهران: امیرکبیر.
 4. سعید، ادوارد: 1383، شرق‌شناسی، ترجمة      عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 5. شیمل، آنه‌ماری: 1367، شکوه شمس، سیری در      آثار و افکار مولانا، ترجمة حسن لاهوتی، مقدمة مرحوم استاد سیدجلال‌الدین      آشتیانی تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 6. شیمل: 1376، تبیین      آیات خداوند، نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام، ترجمة عبدالرحیم گواهی،      تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
 7. شیمل: 1376، «در تعالی و تداوم یک تفاهم عمیق      دوستانه»، متن خطابه به مناسبت دریافت جایزة اتحادیة ناشران  [و کتابفروشان] آلمان، فرانکفورت،  اکتبر 1995. ترجمة متن سخنرانی در: شیمل: تبیین آیات خداوند، نگاهی      پدیدارشناسانه به اسلام، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ      اسلامی، چاپ اول، صص 22- 9.
 8. شیمل، آنه‌ماری: 1382، زندگی غربی-شرقی من،      ترجمة سعید فیروزآبادی، تهران. افکار 1382.
 1. شیمل، آنه‌ماری: 1385، بازتاب اسلام: بانوی بزرگ خاورشناس در گفتگو. با فلیسیتاس فون شونبورن، ترجمة بهاءالدین بازرگانی گیلانی، تهران، شور .
 1. شیمل، آنه‌ماری: 1385، به دنبال رد پای      مسلمانان. ترجمة محمدحسین خواجه‌زاده، تهران: امیرکبیر.
 2. شیمل:1371، « گل سرخ». ترجمة شمس انوری      الحسینی، مجموعة مقالات فرهنگی. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان.      بهار، صص 31-51،
 3. شیمل، آنه‌ماری: 1383، محمد، رسول خدا.      ترجمة حسن لاهوتی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 4. صفا، ذبیح‌الله: 1356، تاریخ علوم عقلی در      تمدن اسلامی تا اواسط قرن پنجم. ج. 1، تهران.
 5. فریتاگ، الریک: پاییز 1382، «نقد شرق‌شناسی»      ترجمة مرتضی گودرزی، سخن سمت، شمارة 11، صص 121-97.
 6. فوک، یوهان (J. W. Fück) 1962، «اسلام به      عنوان مسأله‌ای تاریخی در تاریخ‌نگاری اروپا از سال 1800 به بعد» در کتاب تاریخ‌نگاران      خاورمیانه، تألیف برنارد لوئیس و پ.م.هولت، چاپ دانشگاه آکسفورد، لندن .
 7. کُتُبی، مرتضی: «نقش شرق‌شناسی در استعمار      غربی»، فصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة 3 و 4، صص 235-      215.
 8. لویس، برنارد: 1374،  نخستین مسلمانان در اروپا. ترجمة      م.قائد، تهران: نشر مرکز .
 9. مجتهدی، کریم: 1363، سیدجمال‌الدین اسدآبادی و      تفکر جدید، تهران: نشرتاریخ ایران.
 10. ناقد، خسرو: 1381، «کتابشناسی آثار پروفسور      آنه‌ماری شیمل». در: افسانه‌خوان عرفان: نگاهی به زندگی، آثار و افکار      پروفسور آنه‌ماری شیمل (مجموعة مقالات) به کوشش حسن خندق‌آبادی، تهران:      مؤسسة توسعة دانش و پژوهش ایران.
 11. نصر، سیدحسین: 1375، جوان مسلمان و دنیای      متجدد، ترجمة مرتضی اسعدی. تهران: طرح نو.
 12. نصر، سیدحسین: 1383، قلب اسلام، ترجمة      مصطفی شهرآئینی. بازنگری شهرام پازوکی، تهران: حقیقت .
 13. وایدنر، اشتفان: 1382، «در آستانة دورانی نو.      آنه‌ماری شیمل و وساطت فرهنگی میان آلمان و جهان اسلام» (سخنرانی ایراد شده      در مراسم یادبود آنه‌ماری شیمل در سرای اهل قلم شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی      کتاب تهران، اردیبهشت 1382ش.)،  نامة      پارسی، سال هشتم، شمارة اول، صص 41-27)

منابع غیرفارسی

 1. Ellenberg, Hans: Orient, Halle 1920;      und: Islamisches Kunstgewerbe nach Qazwini und Thaālibi, Kiel Univ.
 2. Haskins, Charles      Homer: 1971, The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge,      Mass, U.S.A.
 1. Hourani,Albert Habib (1991): A history of the Arab Peoples, London .
 2. Schimmel, Annemarie: 1978, Denn Dein ist das Reich: Gebete aus dem Islam, Freiburg: Herder .
 3. Schimmel, Annemarie: 1978, The Triumphal Sun, A Study of the works of Jalaluddin Rumi, London .
 4. Schimmel, Annemarie: Spiegelungen des Islam: die Grande Dame der Orientalistik im Gespräch mit Felizitas von Schonborn.
 5. Schimmel, Annemarie:1943, Kalif und Kadi im spätmittelalterichen Ägypten, Leipzig.
 1. Said, Edward: 1991, Orientalism,      Western Conception of the Orient, London,      Penguin.
 1. Schimmel, Annemarie:1985,       And Muhammad is his messenger:      the veneration of the prophet in Islamic Piety, Univ. of North        Carolina.
 2. Schimmel, Annemarie: 1981, Mohammad ist      Sein Prophet: die Verehrung des Propheten in der islamischen      Frömmigkeit, . Cologne: Diederichs.
 1. Schimmel, Annemarie: 1967, Weltpoesie ist      Weltversöhnung, Schweinfurt.
 2. Schimmel, Annemarie:1982,       As Through a Veil: Mystical      Poetry in Islam. New York: ColumbiaUniv.
 3. Schimmel, Annemarie:1994,       Deciphering the signs of  God: a phenomenological approach to      Islam. Edinburgh       Univ.
 4. Schimmel, Annemarie:1962,  "The Place of the Prophet of Islam      in Iqbal's Thought" Islamic Studies 1, no 4, P. 111-130.
 5. Otto, Rudolf:1960, Mysticism      East and West, Translated by Bertha L. Bracey and Richenda C. Payne, New York.
 6. Volney, C.F.:1959, Voyage      en Egpte et en Syrie, Paris:      Mouton.
CAPTCHA Image