معرفت شهودی از منظر علامه طباطبایی و رد ادعاهای نقضی نسبت به اعتبار آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری کلام، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در کنار معرفت حصولی- مفهومی، معرفت حضوری- شهودی نیز در میان فلاسفه اسلامی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. علامه طباطبایی، هنگام بحث از معرفت حصولی، از معرفت حضوری نیز با اهمیت فراوان یاد کرده و معرفت حصولی را در نهایت مسبوق به معرفت حضوری می‌داند. در این نوشته تلاش می‌شود، با روش تحلیلی، مبانی نظری وی درباره معرفت حضوری- شهودی و دفاع عقلانی از اعتبار معرفتی آن تبیین گردد. یافتۀ مهم این نوشته آن است که معرفت حضوری- شهودی، علاوه بر آن که تکیه‌گاه معرفت حصولی است، دفاع عقلانی متقن نسبت به اعتبار معرفت را نیز فراهم می‌آورد. مبنای این اعتبار آن است که دست‌یابی به حقیقت هدف اصلی معرفت است، و اگر در معرفت حضوری- شهودی احراز کنیم که خود حقیقت در اختیار ماست، دغدغه دیگری به لحاظ معرفت‌شناختی نخواهیم داشت. از نظر علامه طباطبایی، همان طور که شهود حسی یقینِ مطابق با واقع در نفس ما ایجاد می‌کند، معرفت حضوری- شهودی نیز حاوی چنین سیطره‌ای بر حقیقت است. در پایان این نوشته مصادیقی از نظریات مدعی نقض نسبت به اعتبار معرفت حضوری- شهودی مطرح شده و مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته تا به طور عینی اعتبار معرفت‌شناختی دریافت‌های حضوری- شهودی تثبیت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intuitive Knowledge according to Allamah Tabatabai and Rejecting Claims Disaffirming its Validity

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Sharokhi 1
  • Khadije Akbari Aqdam 2
1 Assistant Prof., Islamic Philosophy and Theology Department, University of Qom, Qom, Iran
2 Ph.D. Candidate of Theology, Islamic Philosophy and Theology Department, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Alongside acquired-conceptual knowledge, intuitive knowledge, as one of the instances of knowledge holds a very important position among Islamic philosophers as well. Allamah Tabatabai also mentions presential knowledge with importance while discussing acquired knowledge, and ultimately, considers presential knowledge to precede acquired knowledge. In this paper, using an analytic method, we have tried to explain his theoretical foundations regarding presential-intuitive knowledge and rationally defending its cognitive validity. An important finding of this paper is that presential-intuitive knowledge, apart from being the base of acquired knowledge, also provides a convincing rational defense regarding cognitive validity. The basis of this validity is that accessing reality is the main goal of knowledge and if we can verify that reality itself is available to us in presential-intuitive knowledge, we would have no further concerns epistemological concerns. According to Allamah Tabatabai, just as sensory intuition creates a certainty of being in accordance with reality in ourselves, presential-intuitive knowledge also contains similar dominance over reality. At the end of this paper, some instances of views that claim to disaffirm the validity of presential-intuitive knowledge have been addressed, analyzed, and explained so that the epistemic validity of presential-intuitive findings is objectively proven.
 
Introduction
Islamic philosophers, being aware of the findings of past philosophers, have made valuable innovations regarding knowledge. In the works of Avicenna, Suhravardi, and Mulla Sadra there are priceless and authentic points regarding presential-intuitive knowledge and they have opened up new areas in intuitive knowledge and have paid attention to its rational explanation. One of the important epistemological elements in the ideas of Allamah Tabatabai is this very type of knowledge.
In this paper, we have strived to explain the theoretical foundations of Allamah Tabatabai regarding presential-intuitive knowledge, rationally defend its cognitive validity, and refute the claims that disaffirm its validity using an analytical method. The important finding and result of this study is that, apart from being the base of acquired knowledge, a claim to knowledge cannot be made without presential-intuitive knowledge because the real agent of knowledge is the human immaterial soul that provides a convincing rational defense regarding epistemic validity.
Intuitive knowledge according to Allamah Tabatabai
Terminologically, intuition (shuhūd) is direct knowledge that is achieved in the soul as soon as it is directly received, considered, and reflected upon. Such specific knowledge that manifests with purification and self-refinement is not of the category of concepts. Rather, it is attained through existential connection and unity with reality and is not directly attributed to truth or falsehood and other mental concepts. To reach such a level, the soul requires complete and sincere attention to God and to stay away from worldly diversions. It is in this case that it can gain dominion over reality when encountering it through the illuminative power it has achieved and control over it.
It is with intuitive knowledge that the witness arrives at a level of insight and perfection where he observes the realities in the Imaginal realm and in the form of images and at a higher level, is able to witness intelligible realities and ascends. It is in this case that knowledge becomes intelligible.
Explaining the foundations of intuitive knowledge
According to Allamah, the relation between the material world and the realms above the material is the relation between imperfections to perfection and diluted reality to reality. According to him, exoteric realities that are observed cannot be without intuitive knowledge of the esoteric because the exoteric existence is a manifestation of the esoteric existence and is its link. Thus, by witnessing the exoteric, intuitive knowledge of the esoteric is attained. Allamah considers the human intuition of his own essence as one of the most important instances of presential-intuitive knowledge and presents intuitive knowledge of the reality of the soul as one of the meanings of the narration, one who knows his self knows his Lord and shows its dependency on God considering this narration. It is in such a state that he considers his own actions to be complete dependence on the real agent and the intuition of such a reality takes the witness to a higher level of perfection and in the next step, takes him to a higher level of intuitive knowledge where he sees his own attributes as absorbed into the attributes of God to the extent that he becomes the interpretation of the famous narration of Imam al-Sadiq (peace be upon him) about whom God has stated: I am the ears, eyes, tongue, speech and hands and feet of my beloved. Arriving at such a potential is achieved through the grace of God and presential-intuitive knowledge.
The precedence of presential-intuitive knowledge over acquired-conceptual knowledge
Allamah Tabatabai holds that presential knowledge precedes acquired knowledge such that acquired knowledge is based upon knowledge-by-presence. Pure rational concepts, which are abstract concepts such as cause and effect, substance and accident, are not obtained through quiddites; rather, the soul discovers their referents through presential-intuitive knowledge and then attains a concept from them. In other words, when the soul arrives at a reality and truth and existentially connects to it, at another level, the faculty of imagination transforms that presential intuitive knowledge into acquired knowledge and forms and archives an image of it in the memory. Thus, the basis and foundation of all our acquired knowledge is presential-intuitive knowledge and its criterion is the existential unity and connection of the soul with the reality of the perceived thing.
Refuting some views that claim to disaffirm the validity of intuitive knowledge
According to Allamah Tabatabai, presential-intuitive knowledge always corresponds to reality; however, some do not accept such a view and present views refuting this and we will address some of those views here. In some instances, perceiving biological perceptions such as the feeling of hunger and thirst can be fallible, or you have knowledge of pain, itchiness, and burning of an amputated limb, and sometimes, as a side-effect of taking medication, one has unreal perceptions, and even though every person’s knowledge is presential in relation to his own soul; however, there are differing opinions on whether they are material or immaterial and all these instances show the infallibility of presential-intuitive knowledge. In response to the aforementioned disaffirmed instances, it can generally be said that the sources of perceiving unreal biological perceptions, are interpretations and explanations that are attained through acquired knowledge and this is unrelated to the fallibility of knowledge-by-presence. Preciseness regarding knowledge-by-presence and its contents reveals the negation of supposed errors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intuitive knowledge
  • cognitive validity
  • acquired knowledge
  • according to reality
  • the fallibility of knowledge
  • knowledge- by- presence
قرآن مجید.
ابراهیمی دینانی، غلامحسین. (1394). دفتر عقل وآیت عشق (ج.3و2). تهران: انتشارات طرح نو.
ابراهیمی دینانی، غلامحسین. (1396). پرتونامه. تهران: انتشارات هرمس.
بهشتی، محمد. (1380). مسائل ما بعد الطبیعه در قرآن (خدا در دیدگاه قرآن). رساله دکتری. تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه شهید آیت الله دکتر بهشتی.
حسین‌زاده، محمّد. (1394). منابع معرفت. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
سهروردی، شهاب الدین یحیی. (1355). مجموعه مصنفات شیخ اشراق. (ج.3). (به تصحیح و تحشیه و مقدمه سید حسین نصر و با مقدمه و تحلیل هنری کربن). تهران: انتشارات انجمن حکمت و فلسفه ایران.
شریفی، احمد حسین. (1392). مبانی و اصول عرفان عملی در اسلام. تهران: سازمان سمت.
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (ملاصدرا). (1383). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة (ج.3و8) تصحیح و تحقیق و مقدمه: علی اکبر رشاد. با اشراف محمد خامنه ای. تهران: بنیاد حکمت اسلامی.
طباطبایی، سیّدمحمد حسین. (1388). تفسیر المیزان (ج. 1). مترجم: سیّدمحمّدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّه قم.
طباطبایی، سیّدمحمد حسین. (1390). تفسیر المیزان (ج. 6-7). مترجم: سیّدمحمّدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّه قم.
طباطبایی، سیّد محمدحسین. (1384). نهایة الحکمة. (ج. 1-2). تحقیق عباس علی زارعی سبزواری جماعة المدرّسین فی الحوزة العلمیّة. قم: مؤسسة نشر اسلامی.
طباطبایی، سیّدمحمدحسین. (1387). رسالة الولایه (طریق عرفان). ترجمه و شرح صادق حسن‌زاده با مقدمه و تقریظ حسن‌زاده آملی. قم: انتشارات آیت اشراق.
طباطبایی، سیّدمحمدحسین. (1394). اصول فلسفه و روش رئالیسم (ج.5 و2و1). مقدمه و پاورقی بقلم مرتضی مطهّری. تهران: انتشارات صدرا.
عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات شهرزاد.
فنایی اشکوری، محمد. (1388). علم حضوری. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
فیّاضی، غلامرضا. (1395). درآمدی بر معرفت‌شناسی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
کبیر، یحیی. (1386). عرفان و معرفت قدسی. قم: انتشارات مطبوعات دینی.
مصباح یزدی، محمدتقی. (1387). آموزش فلسفه (ج.2). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ‌و نشر بین‌الملل.
مصطفوی، حسن. (1368). تحقیق فی کلمات القرآن الکریم. (ج.14). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
معین، محمد. (1351). فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
یزدان‌پناه، سیّد یداللّه. (1393). مبانی و اصول عرفان نظری. نگارش عطا انزلی. قم: مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
یزدان‌پناه، سیّد یداللّه. (1396). حکمت اشراق: گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب‌الدّین سهروردی (ج.1). تحقیق و نگارش: مهدی علی‌پور. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
CAPTCHA Image