دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 94، دی 1401