دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 92، تیر 1401