دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 93، مهر 1401 (ویژه نامه « الهیات، فلسفه و اخلاق: یادبود ویلیام ج. وین رایت»)