بررسی و نقد نظریه رفتارگرایی فلسفی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

. استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

رفتارگرایی فلسفی یکی از شاخه­های فیزیکالیسم است. فیزیکالیسم نظریه­ای است که نفس و حالات نفسانی را یا غیرواقعی می­داند (فیزیکالیسم حذف­گرا) و یا برای آنها واقعیتی جز امور مادی قائل نیست (فیزیکالیسم فروکاهش­گرا). رفتارگرایی فلسفی نوعی فیزیکالیسم  فروکاهش‌گرا­ست که بر مبنای آن  نفس و حالات نفسانی  با  رفتار بیرونی انسان همسان پنداشته می‌شوند. این نظریه مبتنی بر سه دیدگاه است: رفتارگرایی روانشناختی، نظریه تحقیق‌پذیری معنا و نظریه زبان خصوصی ویتگنشتاین. در این مقاله می­کوشیم، ضمن معرفی رفتارگرایی فلسفی و مبانی آن، ناکافی بودن این مبانی را در اثبات رفتارگرایی، و از این رو، مخدوش بودن این نظریه را نشان دهیم.
 

تازه های تحقیق

نتیجه

همانطور که مشاهده شد هر سه دلیل فیزیکالیست­ها در اثبات نظریه رفتارگرایی فلسفی  ناتوان هستند. و هیچگاه آنان نمی­توانند نافی این شهود قوی درونی و علم حضوری ما نیستند که نفس و حالات نفسانی مانند درد و اندوه و شادی وجود دارند و رفتار بیرونی، نه همسان با این حالات، بلکه معلول این حالات و بروز بیرونی آنهایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Behaviorism: A Critical Investigation

نویسنده [English]

  • ‘Abd-or-rasool Kashfi
چکیده [English]

Philosophical behaviorism is a sub-branch of Physicalism; and physicalism is the thesis which holds that mind and mental states are unreal (eliminative physicalism), or they are nothing more than physical things (reductive physicalism). Thus, philosophical behaviorism is a type of reductive physicalism, according which mind and mental states are identified with man’s external behaviors. This theory is based on three foundations: psychological behaviorism, verification theory of meaning, and Wittgenstein’s private language. Presenting philosophical behaviorism and its basic principles, the essay is going to show that these basics are failure and thus the theory has signs of alteration.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical behaviorism
  • physicalism
  • psychological behaviorism
  • verification theory of meaning
  • Wittgenstein’s private language
. اتکینسون، ریتا، ل. و دیگران ،1369، زمینه روانشناسی، محمد تقی براهنی و همکاران،  تهران، انتشارات رشد جلد1.
2. چرچلند، پاول، 1386، ماده و آگاهی، امیر غلامی، تهران، نشر مرکز.
3. کشفی، عبدالرسول،1379، "برنتانو و نظریه التفاتی بودن آگاهی"، مدرّس، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 4، شماره 4 .
4. لاک، جان، 1349، تحقیق در باره فهم بشر، رضا زاده شفق، تهران، انتشارات دهخدا.
5. ویتگنشتاین، لودویگ،1385، پژوهش‌های فلسفی،  فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم .
6. ویتگنشتاین، لودویگ،1369، رساله منطقی – فلسفی، محمود عبادیان، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
7. Foster, John, 1991, The Immaterial Self : A defense of the Cartesian dualist conception of the mind, Routledge, London and New York .
8. Lloyd ,G.E.R., 1972, “Leucippus and Democritus”, The Encyclopedia of Philosophy, vol.4, ed. Paul Edwards, Macmillan Publishing, New York,
9. Nagel ,Thomas, July 1965, The Philosophical Review, vol. 74, No.3
10. Smart,J.J.C., 1963, Materialism American , vol. LX, No. 22
CAPTCHA Image