تحلیل تطبیقی أثر نظریه علیت إشرابی بر غایت‌شناسی طبیعی دکارت و سوارز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه غرب، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22091/jptr.2024.9620.2916

چکیده

فرانسیسکو سوارز با ابداع نظریۀ علیت اشرابی ادعا کرد که علل اربعه وجود را به معلول إشراب می‌کنند. بدین ترتیب نظریه إشرابی علّیت، مفهوم هر چهار علّت – به‌ویژه علّت غایی – را شبیه علّت فاعلی می‌گرداند. از این رهگذر، سوارز می‌توانست در فلسفۀ خود ارادۀ آزاد و بی‌غایت الهی را با کنش غایتمند او در طبیعت جمع کند. دکارت نیز با تأثیرپذیری از نظریه إشراب، علّت غایی را از فلسفه خود حذف کرد تا راه را برای توضیح مکانیکی طبیعت هموار نماید. بدین نحو نظریه‌ای که با اهدافی الهیاتی ابداع شده بود، مبنای توضیحِ علمیِ طبیعت قرار گرفت. در این پژوهش تفاوت‌ها و شباهت‌های غایت‌شناسی طبیعی را در متافیزیک دکارت و سوارز بررسی می‌کنیم. مطالعۀ تطبیقی این دو نظام مابعدالطبیعی نشان می‌دهد که چگونه ممکن است دو نظریه از مبانی واحدی متأثر باشند؛ اما به نتایج متضادی بیانجامند. بنابراین، در ابتدا مفهوم نظریۀ اشرابی علیت را تحلیل خواهیم نمود. پس از آن با تکیه بر شواهد متنی تأثیر نظریۀ إشراب بر غایتشناسی سوارز و دکارت را آشکار خواهیم کرد. سپس بررسی می‌کنیم که چگونه دکارت با بسط نظریه علیت سوارز، ضرورت علّی (فاعلی) را تنها خیر در طبیعت در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the impact of influx theory on Descartes and Suárez's natural teleology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sultanmoradi 1
  • Yousof Shaghool 2
  • Gholamhosein Tavakkoli 3
1 Department of philosophy, Faculty of Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Department of philosophy,, Faculty of Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate professor of philosophy, Department of philosophy. Faculty of Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Proposing the theory of influx, Francisco Suárez argued that each of the four causes “inflows” its being into the effect. This theory takes the concept of four causes, especially the final cause, similar to the efficient cause. By this move, Suárez could account for God's purposeless and free will as well as his purposeful action through nature. Influenced by Suárez's theory, Descartes excluded the final cause from his philosophy, which paved the way for the mechanical explanation of nature. It was thus possible for the theory developed with theological objectives to provide the basis for the scientific explanation of nature. In this study, we examine the differences and similarities between Descartes' and Suárez's natural teleology. Comparing these two metaphysical systems reveals how two theories may be influenced by the same principles, but produce contradictory results. Thus, we will first analyze the concept of theory of influx. Then, we present textual evidence to highlight the impact of influx theory on Descartes and Suárez's natural teleology. Subsequently, we examine how Descartes took causal (viz. efficient) necessity as the only good in nature by developing Suárez's theory of causality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teleology
  • mechanism
  • theory of influx
  • Descartes
  • Francisco Suárez
CAPTCHA Image