تحلیل مفهوم « دیگری » در اندیشه گادامر و لویناس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فلسفه گرایش معاصر دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 هیأت علمی دانشگاه تبریز گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22091/jptr.2024.10303.3002

چکیده

در نوشتار حاضر ما با دو فیلسوف پدیدار شناس مواجه هستیم که که در دو سنت فکری متفاوت یعنی هرمنوتیک فلسفی و پدیده شناسی اخلاق به مفهوم دیگری (The Other) به مثابه امکان های بنیادین فرد اشاره داشته‌اند. دیگری به عنوان مفهومی انتولوژیکی و مشترک در اندیشه گادامر و لویناس، نقطه عطف شرط امکان فهم و اخلاق است. این نوشتار با تمرکز بر مفهوم دیگری ضمن پرداختن به نکات افتراق و اشتراک میان دیدگاه گادامر و لویناس نشان خواهد داد، دلمشغولی لویناس به عنوان فیلسوف دیگری، رجوع به بنیادهای اخلاق است و شرط امکان بنیادهای اخلاق مواجهه با دیگری است. در گادامر دیگری نقطه عطف تعین امکان های فهم در روابط دیالکتیکی و گفتگومحورانه است. بدون دیگری در اندیشه لویناس، اخلاق و امر اخلاقی و در اندیشه گادامر، فرایند فهم در قالب امتزاج افق ها رخ نخواهد داد. بنابراین، این مقاله نشان می دهد که دیگری مفهومی مشترک بین این دو فیلسوف است که هر دو در تحلیل های فلسفی خودشان از اخلاق یا فریند فهم گریز و گزیری از آن ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of "other" in the Gadamer and Levinas’s thought

نویسندگان [English]

  • neda rahbar 1
  • muhammad asghari 2
  • mahmoud sufiani 3
1 Ph.D. student of contemporary philosophy of Tabriz University
2 Tabriz university
3 Department of Philosophy, Faculty of Literature, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the present article, we are faced with two phenomenological philosophers who, in two different intellectual traditions, namely philosophical hermeneutics and moral phenomenology, have referred to the concept of the Other as the fundamental possibilities of the individual. The other, as an ontological and common concept in the thought of Gadamer and Levinas, is the turning point of the condition for the possibility of understanding and ethics. Focusing on another concept, while addressing the points of difference and commonality between Gadamer and Levinas, this article will show that Levinas's preoccupation as another philosopher refers to the foundations of ethics, and the condition for the possibility of foundations of ethics is encountering the other. In another Gadamer, the turning point is the determination of the possibilities of understanding in dialectical and dialogue-oriented relationships. Without the other, in Levinas's thought, ethics and the moral matter, and in Gadamer's thought, the process of understanding will not occur in the form of a fusion of horizons. Therefore, this article shows that the other is a common concept between these two philosophers, which both of them cannot avoid in their philosophical analyzes of ethics or the process of understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gadamer
  • Levinas
  • other
  • ethics
  • understanding
CAPTCHA Image