مفهوم صدق نزد ویتگنشتاین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله به بررسی تلقی ویتگنشتاین از مفهوم صدق می پردازد و می­کوشد نشان دهد که برخلاف تفسیر رایج، ویتگنشتاین متقدم و متأخر دارای برداشتی یکسان از مفهوم صدق است. بنا بر آنچه خواهد آمد ویتگنشتاین در سراسر کار فلسفی خویش، «صدق»  را مفهومی زائد می­دانست و به همین دلیل از به دست دادن نظریه­ای در بارۀ صدق  خودداری کرد. در پایان نشان خواهیم داد که لازمۀ منطقی امتناع از صورتبندی نظری در باره «صدق»  درغلتیدن در غیر­واقع­گرایی نیست و ویتگنشتاین همچنان قائل به رهیافتی واقع­گرایانه در باب صدق است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wittgenstein’s Conception of Truth

نویسندگان [English]

 • Sorūsh Dabbāgh 1
 • Reza Mosmer 2
چکیده [English]

The present article, which deals with Wittgenstein’s conception of truth, attempts to show that, contrary to the prevailing interpretation, the later and the former Wittgenstein’s view of truth was identical. Wittgenstein, as it will be mentioned, regarded truth as a redundant concept throughout his philosophical work, and as a result, he refused to provide a theory about truth. At the end, it is going to clarify that refusal to provide a theoretical formulation about truth does not mean logically being involved in anti-realism, but rather he continued to have a realistic approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • truth
 • Wittgenstein’s theory
 • redundancy theory
 • assertion sign
 • Frege
 • Russell
 • realism
 1. Beaney, M. (1997), The Frege Reader, Blackwell Publishers
 2. Frege, G.(1892),      On Sinn and Bedeutung, in Beaney, M.      [1997].
 3. Frege, G.(1893),      Grundgestetze der Arithmetik (Basic      Laws of Arithmetic), vol.I, selections      in Beaney, M. [1997].
 4. Frege, G.(1879),      Begriffsschrift (Conceptual Notation),      selections in Beaney, M. [1997].
 1. Frege, G.(1891), Comments on Sinn and Bedeutung, in Beaney, M. [1997].
 1. Frege, G.(1918),      Thought, in Beaney, M. [1997].
 2. Glock, H.-J.(1996), A Wittgenstein Dictionary, Blackwell      Publishers
 3. Russell, B.( 1992), The Principles of Mathematics, Routledge, (1st      ed. in 1903)
 4. Russell, B. and      A.N. Whitehead (1997), Principia Mathematica to *56,      vol.1, Cambridge University Press, (1st ed. in 1910 and 2nd      ed. in 1927)
 5. Wittgenstein,      L.(2001), Tractatus Logico-Philosophicus. trans. D.F. Pears and      B.F. McGuiness, (1st published in german 1921), Routledge 
 6. Wittgenstein, L. (1982), Wittgenstein's Lectures      :Cambridge1930-32 ,edited by Desmond Lee, BasilBlackwell
 7. Wittgenstein, L.(1969), Notebooks 1914-16, trans. by      Elizabeth Anscombe, Basil Blackwell
 8. Wittgenstein, L.      (2004), Philosophical Investigations. trans. G.E.M. Anscombe.      (3d ed. 2001), Blackwell Publishing 
 9. Wittgenstein, L.(1976), Wittgenstein's Lectures on the      Foundations of Mathematics, edited by C. Diamond, Harvester      Press
 10. Wittgenstein, L.(1978), Remarks on the Foundations of      Mathematics, edited by G. H. von Right, R. Rhees, G. E. M.      Anscombe, trans. by G. E. M. Anscombe, Blackwell Publishers
 11. Wittgenstein, L.(2005), The Big Typescript; TS 213, ed. And      trans. by  C. Grant Luckhardt,      Maximilian A. E. Aue , Blackwell Publishing  p.160
CAPTCHA Image